BAŽNYČIA MELDŽIASI UŽ PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ

2014-11-30 |

Pirmąjį advento sekmadienį, 2014 m. lapkričio 30 d., drauge su naujaisiais liturginiais metais Visuotinė Bažnyčia pradeda Pašvęstojo gyvenimo metus. Melskimės kartu!

 

Ateik, Dvasia Kūrėja, su įvairiopomis malonėmis
apšviesti, gaivinti ir pašventinti savo Bažnyčią! 

Susirinkusi Tavęs šlovinti, ji dėkoja Tau
už Pašvęstojo gyvenimo dovaną,
gausiai išlietą ir amžiams bėgant naujomis charizmomis sutvirtintą.
Dėmesingi Tavo ženklams istorijoje vyrai ir moterys,
Tavo šviesos vedami ir įsišakniję Krikšte,
praturtino Bažnyčią,
gyvendami pagal Evangeliją ir sekdami Kristumi –
skaisčiu, neturtingu ir klusniu, besimeldžiančiu ir atliekančiu misiją. 

Ateik, Šventoji Dvasia, amžinoji Tėvo ir Sūnaus meile! 

Šaukiamės Tavęs, kad išlaikytum
visus pašvęstuosius ištikimus.
Tebūna jiems Dievas pirmoje vietoje,
tegyvena bendryste ir tetarnauja žmonėms,
tesiekia šventumo palaiminimų dvasioje. 

Ateik, Dvasia Guodėja, savo tautos stiprybe ir paguoda! 

Išliek juose vargdienių palaiminimą,
kad keliautų į Karalystę vedančiu keliu.
Dovanok jiems užjaučiančią širdį,
kad nušluostytų atstumtųjų ašaras.
Mokyk juos romumo jėgos,
kad juose nušvistų Kristaus karališkoji valdžia.
Užžiebk juose evangelinę pranašystę,
kad atvertų solidarumo kelius
ir numalšintų teisingumo lūkesčius.
Pripildyk jų širdis savo gailestingumo,
kad būtų atleidimo ir švelnumo tarnai.
Apvilk jų gyvenimą savo ramybės rūbu,
kad pasaulio kryžkelėse galėtų kalbėti
apie Dievo vaikų palaiminimą.
Sutvirtink jų širdis, kai sutiks pasipriešinimą ir vargus;
tesemia džiaugsmo iš būsimosios Karalystės vilties.
Suvienyk su Avinėlio pergale tuos,
kurie dėl Kristaus ir dėl Evangelijos
yra pažymėti kankinystės ženklu. 

Tegul Bažnyčia šiuose savo sūnuose ir dukteryse
atpažįsta evangelinį tyrumą
ir išganančios Gerosios Naujienos skelbimo džiaugsmą. 

Teužtaria mus Marija,
pirmoji mokinė ir misionierė,
Mergelė, tapusi Bažnyčia. Amen.

 

Popiežius Pranciškus

 

 

Pagrindiniai faktai apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje
Svetainė: www.vitaconsecrata.lt
Facebook`e: www.facebook.com/vienuoliai

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.