Tegul ilsisi ramybėje

2015-12-18 |
Kan. Petras Budriunas

2015 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje mirė kanauninkas jubiliatas Petras Budriūnas. Kun. Petras gimė 1935 m. sausio 23 d. Biržų rajone, Gulbinų kaime. Nuo 1943 iki 1956 m. lankė Gulbinų pradinę, Kirdonių septynmetę ir Pabiržės vidurinę mokyklas. Nuo 1956 iki 1959 m. privalomąją karinę tarnybą atliko sovietinėje kariuomenėje, Gurjevsko aviacijos mechanikų mokykloje įgijo lėktuvų mechaniko išsilavinimą. Grįžęs dirbo Kraštų plytų fabrike.

1960 metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, o 1965 m. balandžio 13 d. vysk. Petras Maželis suteikė kunigystės šventimus.

Po šventimų kunigišką tarnystę pradėjo Rokiškyje, nuo 1969 m. vikaru tarnavo Anykščiuose iki 1976 m. aptarnaudamas ir Burbiškio parapiją. 1976 m. kun. P. Budriūnas buvo paskirtas klebonu į Papilio parapiją, iš kur nuo 1978 iki 1982 m. aptarnavo ir Kvetkus. 1982 m. paskirtas į Vabalninko ir Geidžiūnų parapijas po metų iškeltas į Krekenavos parapiją, kur klebono pareigas ėjo iki 2011 m. Keletą metų tuo pat metu aptarnavo Vadaktėlių parapiją, 9 metus buvo Panevėžio-Krekenavos dekanato dekanu. Vyskupo J. Preikšo 2001 m. birželio 12 d. paskirtas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku. Nuo 2011 m. talkino Krekenavos parapijoje altarista, nuo 2014 m. rudens šią tarnystę atliko Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.

Kan. Petras Budriūnas uoliai vykdė visas einamas pareigas, ištikimai tarnavo žmonėms ir Dievui, buvo pavyzdžiu kitiems dvasininkams.

Tesiilsi ramybėje!

Kan. jubil. Petras Budriūnas šeštadienį bus pašarvotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje, o sekmadienį popiet pervežtas į Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų baziliką. Laidotuvių šv. Mišios aukojamos gruodžio 21 d. 12 val. Kunigas bus palaidotas bazilikos šventoriuje.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >