III advento sekmadienis - Gaudete (B)

2017-12-17 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Jn 1, 6–8. 19–28

 

2017-12-17

 Pagrindinė mintis Jn 1, 26: „O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate.“

 

2014-12-14

 Pagrindinė mintis Jn 1, 8: „Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“

 

1. Kokia pagrindinė teksto mintis?

„Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“ (Jn 1, 8).

2. Ko nesuprantu?

Koks yra III advento sekmadienis? III advento sekmadienis – tai „Gaudete“ (lot. „Džiaukitės“) sekmadienis, primenantis džiaugsmą, kad, laukiant brangiosios Išganytojo Gimimo šventės, jau praėjo daugiau, negu pusė advento laiko. „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!“ (Fil 4, 4-5).

Kas buvo „Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas“ (Jn 1, 6) ir kokia buvo jo misija? Jono gimimo istorija – tai stebuklinga vaiko gimimo nevaisingai Zacharijo ir Elzbietos porai senatvėje istorija. Jono gimimas buvo paženklintas ypatingu Dievo veikimu, ir jam buvo skirta labai svarbi misija: būti ateinančio Išganytojo ženklu, liudytoju. Vardas „Jonas“ – kilęs iš hebrajiško „Yochanan“ („Dievas yra didis“). Jonas „pats nebuvo šviesa“ (Jn 1, 6), bet paruošė situaciją šviesai. Apie tai liudijo ir apaštalas Paulius, paaiškindamas kuo skiriasi Jono ir Viešpaties Jėzaus krikštas: „Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų“ (Apd 19, 1-7). Pats Jonas į jam pateiktą tapatybės klausimą: „Kas tu esi?“ (Jn 1, 19) atsakė: aš – ne Mesijas, ne Elijas ir ne pranašas, taip pat nurodydamas savo santykį su Jėzumi ir savo misiją: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas“ (Jn 1, 23). Tik balsas, bet ne asmuo. Jonas aiškiai įvardijo savo menkumą, lyginant su po juo ateisiančiu: „Jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“ (Jn 1, 27).

Kas buvo tie „žydai iš Jeruzalės“ (Jn 1, 19)? Žydai iš Jeruzalės – priešiškai nusiteikę žydai, kurie netikėjo Jėzumi. Evangelistas Jonas savo evangelijoje „žydais“ įvardijo ne etninę grupę, bet priešiškus Jėzaus mokymui žmones.

Ko tikėjosi žydai Jono asmenyje? Kadangi savo apranga ir elgesiu Jonas priminė Senojo Testamento pranašus (2 Kar 1, 8; Kun 11, 20-23), žydai norėjo išsiaiškinti, ar jis esąs Mesijas, Elijas ar pranašas. „Mesijas“ (hebrajiškai „Mašiah“) – „Pateptasis“. „Pateptieji“ buvo karalių giminės (2 Sam 2, 4; 12, 7; 2 Kar 9, 3-12 ir kt.). Senojo Testamento pranašas Malachijas buvo pažadėjęs: „Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją“ (Mal 3, 23). Jonas prisipažino nesąs nei Mesijas, nei Elijas. Pats Jėzus teigė, kad Elijas sugrįžo Jono Krikštytojo veikloje (Mt 11, 14; 17, 10-13). VIEŠPATS Dievas buvo pažadėjęs atsiųsti pranašą kaip Mozę (Įst 18, 15). Todėl žydai ir laukė ateinančio pranašo iš Dovydo giminės (Jn 6, 14; 7, 40). Apaštalai šią pranašystę susiejo su Jėzumi (Apd 3, 22; 7, 37). Pats Jonas paliudijo, kad jis nesąs ir pranašas. Atsiųstieji fariziejai nesuprato, kaip Jonas gali krikštyti, jei jis – nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas, nes pats krikštas jiems asocijavosi su ritualiniais žydų apsiplovimais.

Kodėl Jonas pasakė: „tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate“ (Jn 1, 26)? Kodėl Jėzus yra taip neatpažįstamas? Dievas tapo žmogumi, kad būtų arčiau savo kūrinių. Tuo pačiu Jis tapo panašiu į juos savo išvaizda. Atpažinti Jėzų mums trukdo tamsa (Jn 1, 5). Nuodėmė aptemdo ir mus pačius, ir mūsų mąstymą. Jonas buvo tarsi akis, leidusi matyti šviesą. Jis buvo lyg šviesos atšvaitas.

Apie kokią Betaniją yra pasakojama šioje Evangelijos ištraukoje? Manoma, kad buvo dvi vietovės, vadinamos Betanija: • Betanija – Lozoriaus šeimos gyvenimo ir jo prikėlimo iš numirusiųjų vieta netoli Jeruzalės; • Betanija Užjordanėje, kur Jonas krikštijo Judėjos gyventojus bei kur įvyko ir paties Jėzaus krikštas. „Betanija“ – reiškia „geriausia vieta pereiti“. Vadinasi, šis vietovės pavadinimas asocijuojasi su izraelitų perėjimu per Jordaną į Pažadėtąją Žemę

3. Kokie tarpusavio ryšiai pastebimi?

Pirmasis lygis – tiesioginė teksto aplinka.

Šis Evangelijos pasakojimas – Jono evangelijos Prologo tęsinys, tarsi įvadas į pačią Evangeliją. Jį sudaro dvi dalys: • paaiškinimas kas yra Jonas Krikštytojas; • Jono Krikštytojo liudijimas apie ateinantį Viešpatį Jėzų. Po šios Evangelijos ištraukos yra pateikiamas Jono Krikštytojo liudijimas, kad Jėzus yra Dievo Sūnus (Jn 1, 29-34).

Antrasis lygis – paralelinės vietos.

Sinoptinėse Evangelijose nėra analogiškų pasakojimų, tačiau yra panašaus turinio eilučių.

Trečiasis lygis – Šventajame Rašte esantys panašūs (priešingi) tekstai.

Panašaus turinio eilučių yra ir sinoptinėse Evangelijose:

• „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“ – skelbė Jonas Krikštytojas (Iz 40, 3; Jn 1, 23; Mt 3, 3; Mk 1, 1-3; Lk 3, 4);

• „Aš krikštiju vandeniu“ – aiškino Jonas (Jn 1, 26), kitose Evangelijose priduriama: „Jis krikštys jus Šventąja Dvasia“ (Mt 3, 11; Mk 1, 8; Lk 3, 16);

• Jono prisipažinimas savo nevertume (Jn 1, 27; Mt 3, 11; Mk 1, 7; Lk 3, 16).

4. Kas man patinka? Su kuo nenoriu sutikti?

Asmeninis Dievo žodžio supratimas:

• Jono Krikštytojo pozicija – visiškas išnykimas Dievo akivaizdoje, pajautimas, kad šalia Dievo, kuriančio visą pasaulį, esi visiškas niekas, nebent Jo balsas, nebent Jo šviesos atšvaitas;

• kai žmogus atsisako savęs, savojo „aš“, Dievas ima jį kurti iš naujo;

• Dievas tapo toks pat, kaip mes, išskyrus nuodėmę.

5. Kaip aš galiu konkrečiai atsiliepti? Kaip mes (bendruomenė) galime konkrečiai atsiliepti?

Paklausti savęs: kas aš esu Jėzui?

Vykdyti susitaikymo tarnystę: atsiprašyti ir atleisti...

Padėti atpažinti Šviesą, esančią mūsų tarpe – būti atšvaitais.

Būti liudytojais, kad ir kiti galėtų susitikti su Šviesa.

Užrašė Svajonė Lapiniauskienė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis - sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.