II eilinis sekmadienis (B)

2015-01-18 | Kun. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Jn 1, 35–42

1. Kokia pagrindinė teksto mintis?

„Ko ieškote?“ – klausia Jėzus (Jn 1, 38).

2. Ko nesuprantu?

Kaip suprasti, kada tai buvo, jei nurodoma: „kitą dieną“ (Jn 1, 35)? Šioje Jono evangelijos ištraukoje aprašomi įvykiai vyko sekančią dieną po Jėzaus krikšto Jordane.

Kaip suprasti, kur tai vyko, jei nurodoma: „tenai“ (Jn 1, 35)? Aprašoma situacija vyko „Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo“ (Jn 1, 28).

Kodėl Jėzus vėl sugrįžo sekančią dieną po savo krikšto? Tikėtina, kad Jėzus norėjo susitikti pirmuosius savo mokinius ir pakviesti juos sekti paskui Jį. Tačiau ne pats Jėzus pasikvietė pirmuosius savo mokinius, bet Jonas Krikštytojas, nurodęs: „Štai Dievo avinėlis!“ (Jn 1, 36), paskatino juos, smalsumo pagautus, sekti Jėzumi. Avinėlio simbolis žydams buvo gerai žinomas. Jis priminė izraeliečių išėjimą iš Egipto faraono nelaisvės (Iš 12, 1-28). Šis įvykis yra švenčiamas kasmet per Paschą, valgant avinėlį (Sk 16, 19). Senajame Testamente avinėlis simbolizavo ir kenčiantį Viešpaties tarną Izaijo pranašystėje: „Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, – burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas, vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė nė žodžio“ (Iz 53, 7).

Kaip suprasti Jėzaus klausimą: „Ko ieškote?“(Jn 1, 38)? Šis klausimas – tai pirmieji Jėzaus ištarti žodžiai Jono evangelijoje. Šie žodžiai skirti ne tik pirmiesiems mokiniams, bet ir kiekvienam iš mūsų: ko mes ieškome savo gyvenime, ar esame pasiryžę asmeniniam ryšiui su Jėzumi? Du vyrai, netikėtai užklupti tokio Jėzaus klausimo, pasimetė ir tesugebėjo patys lyg ir nelogiškai paklausti: „Rabi (tai reiškia „Mokytojau“), kur gyveni?“ (Jn 1, 38). Tačiau vis tik to klausiantys dažniausiai iš tiesų nori sužinoti ir kur, ir kaip tas žmogus gyvena. Tikėtina, kad Jėzus buvo apsistojęs netoli Jeruzalės, kitoje Betanijoje, savo bičiulio Lozoriaus bei jo seserų Marijos ir Mortos namuose. Tačiau Jėzus tiksliai nepasakė, kur Jis yra apsistojęs, bet pakvietė: „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39). Jėzus norėjo, kad tie du mokiniai patys pajustų ir suprastų, kur ir kaip Jis gyvena. Mokiniai nuėjo, pamatė ir pasiliko su Jėzumi. Graikiškame Evangelijos variante yra pavartotas žodis „menein“, kas reiškia: „apsistoti“, „pasilikti vienas šalia kito“, „pasilikti vienas kito širdyje“. Ši žodį evangelistas Jonas savo Evangelijoje pavartojo net 63 kartus (Jean Vanier. „Į Jėzaus slėpinį – skaitant Evangeliją pagal Joną“, 35 psl.).

Kaip suprasti: „apie dešimtą valandą“ (Jn 1, 39)? Tikriausia tai buvo dešimta valanda nuo saulėtekio: ketvirta valanda po pietų.

Kas buvo tie du pirmieji Jėzaus mokiniai? Pirmasis iš jų buvo Simono brolis Andriejus. Antrojo mokinio vardas – nenurodytas. Egzegetai mano, kad tai galėjo būti mylimiausias Jėzaus mokinys – pats Jonas. Galbūt jo vardas nenurodytas todėl, kad kiekvienas iš mūsų tame mokinyje galėtume įžvelgti save ir pasilikti su Jėzumi.

Kokia buvo Andriejaus misija? Andriejus pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir pranešė jam: „Radome Mesiją!“ (Jn 1, 41). Pagal šį Andriejaus pasakymą galima būtų spręsti, kad jie jau seniai ieškojo Mesijo. Be to, Andriejus, neseniai manęs, kad Jėzus yra mokytojas, jau buvo įsitikinęs, kas Jis yra „Dievo Pateptasis – Kristus“. Šis Andriejaus poelgis buvo pats svarbiausias jo atliktas darbas, leidęs Simonui Petrui susitikti su Jėzumi. Jėzus pervardijo Simoną, suteikdamas jam naują vardą ir patikėdamas jam tikėjimo „Uolos“ misiją (Jn 1, 42).

3. Kokie tarpusavio ryšiai pastebimi?

Pirmasis lygis – tiesioginė teksto aplinka.

Šioje Evangelijos ištraukoje yra pasakojama apie pirmuosius pašaukimus tapti Jėzaus mokiniais. Prieš šią Evangelijos ištrauką yra aprašoma Jėzaus krikšto situacija. Po šios Evangelijos ištraukos yra tęsiamas pasakojimas apie dar dviejų Jėzaus mokinių Pilypo ir Natanaelio pašaukimus. Evangelistas Jonas labai gražiai aprašė, kaip jie visi penki, vertindami draugystę ir ištikimybę, pirmiausia pasikviečia tapti Jėzaus mokiniais savo draugus., tuo labiausiai juos apdovanodami.

Antrasis lygis – paralelinės vietos.

Sinoptinėse Evangelijose pateikiamos pirmųjų mokinių pašaukimo scenos šiek tiek skiriasi nuo aprašytosios Jono evangelijoje. Evangelistas Matas konkrečiai konstatavo, kad pirmieji Jėzaus mokiniai buvo Simonas Petras, jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas. Jie visi buvo žvejai ir, pašaukti Jėzaus, numetė savo tinklus ir nuėjo su Juo (Mt 4, 18-22). Analogiška situacija yra aprašyta Morkaus (Mk 1, 16-20) ir Luko evangelijose (Lk 5, 1-11). Be to, evangelistas Matas išsamiai aprašė Simono Petro paskyrimą būti Jėzaus Bažnyčios pamatu ir Dangaus Karalystės raktininku.

Trečiasis lygis – Šventajame Rašte esantys panašūs (priešingi) tekstai.

Senajame Testamente yra aprašyta situacija, kaip Dievas išbandė Abraomą, liepęs jam paaukoti kaip deginamąją auką savo vienatinį sūnų Izaoką ir vėliau šią auką pakeitęs avinu (Pr 22, 1-14).

Pirmieji Prisikėlusiojo Jėzaus žodžiai, skirti Marijai Magdalietei, buvo: „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“ (Jn 20, 15).

4. Kas man patinka? Su kuo nenoriu sutikti?

Asmeninis Dievo žodžio supratimas:

• ne pats Jėzus pakvietė savo pirmuosius mokinius, bet jie buvo pakviesti Jono Krikštytojo ar kitų mokinių: vadinasi pas Jėzų ateinama per kitus Jėzaus mokinius, per Jo Bažnyčią;

• susitikę su Jėzumi, mes dažnai patiriame nesvarumo būseną, nes nežinome kuo galime tapti atsiliepę į Jo kvietimą: „Ateikite ir pamatysite!“;

• tikroji evangelizacija – supažindinti žmones, kurie to nori, su Jėzumi;

• būti Jėzaus mokiniu – sunku, bet verta, nes negali būti svarbesnio tikslo gyvenime.

5. Kaip aš galiu konkrečiai atsiliepti? Kaip mes (bendruomenė) galime konkrečiai atsiliepti?

Paklausti savęs: ko ieškau?

Stengtis rasti kelią pas Jėzų, visada išlikti tame ieškojimų kelyje ir leisti Jėzui jame veikti.

Evangelizuojant pasakoti savąją susitikimo su Jėzumi istoriją.

Planuojamos rekolekcijos Švento Rašto studijų dalyviams: „Ko ieškote?“ (Jn 1, 38).

 

Užrašė Svajonė Lapiniauskienė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis - sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.