Kristus, Visatos valdovas (A)

2017-11-26 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Mt 25, 31–46

 

2017-11-26

Pagrindinė mintis Mt 25, 32: „Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.“

 

2014-11-23

1. Kokia pagrindinė teksto mintis?

„Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą Karalystę!“ (Mt 25, 35).

2. Ko nesuprantu?

Kokia švente baigiasi liturginiai metai? Liturginiai metai baigiasi Kristaus Karaliaus – Visatos Valdovo – iškilme. Šią šventę 1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Taigi, paskutinis liturginių metų sekmadienis pažymėtas didingu antrojo Kristaus atėjimo ženklu, kai Žmogaus Sūnus sugrįš kaip visos Visatos Valdovas.

Kokiu įvaizdžiu prasideda Jėzaus pranašystė apie Paskutinįjį teismą? Jėzus savo pranašystę apie Paskutinįjį teismą pradėjo žydams jau žinomu tekstu iš Danielio regėjimų: „Vis stebėdamas nakties regėjimus, mačiau tarsi Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesimis... Jam buvo duota valdžia ir garbė, ir karalystė, idant Jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys...“ (Dan 7, 13-14). „Jo akivaizdoj bus surinkti visų tautų žmonės...“ (Mt 25, 32) – tai reiškia, kad ne vien krikščionys, bet ir kitų religijų žmonės dalyvaus Paskutiniame teisme.

Ką simbolizuoja „avys“ ir „ožiai“? „Avis“ – nuolankumo, paprastumo simbolis. „Ožys“ – užsispyrimo, nepasitenkinimo, abejingumo savo artimui simbolis.

Kaip suprasti: „perskirti“ avis nuo ožių? Net ir šiais laikais Šventojoje Žemėje avys ir ožiai yra ganomi kartu. Artėjant nakčiai, kad nesušaltų, ožiai yra atskiriami nuo avių ir suvaromi į pastoges. O avys, kaip ištvermingesnės, paliekamos nakčiai lauke.

Ką reiškia būti dešinėje? Būti dešinėje kokio nors svarbaus asmens – reiškia būti garbės, galios pusėje (1 Kar 2, 19).

Kas yra „teisieji“ (Mt 25, 37)? Teisieji yra tiesiog vykdantys Viešpaties duotus Įstatymus, bet nemanantys, kad atlieka kažką ypatingo. Pirmasis teisusis, kurį jau buvome sutikę Mato evangelijoje, buvo Jėzaus Motinos Marijos sužadėtinis Juozapas (Mt 1, 19).

Kas svarbiausia yra Jėzaus nurodymu? Svarbiausia yra artimo meilės darbai mažiausiesiems Jėzaus broliams. Šie darbai yra įvardijami, kaip septyni gerieji darbai kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, keleivį priglausti, vargšą aprengti, ligonį ir kalinį aplankyti, mirusį palaidoti (pastarasis darbas nėra įrašytas Mato evangelijoje) (KBK, 2447). Tie, kas padarė šiuos darbus mažiausiesiems Jėzaus broliams, bus atskirti Kristaus dešinėn ir eis į amžinąjį gyvenimą.

Kas yra „mažiausieji Jėzaus broliai“ (Mt 25, 40)? Mažiausieji Jėzaus broliai – Jėzaus mokiniai, apaštalai. Evangelistas Matas jau anksčiau citavo Jėzaus žodžius apie kitų žmonių santykį su Jo mokiniais, apaštalais, Evangelijos pranašais, teisiaisiais: „Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs...“ (Mt 10, 40-42). Apie tai liudijo ir evangelistas Lukas: „Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jus niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“ (Lk 10, 16). Gailestingumo darbai Jėzaus mokiniams – tai gailestingumo darbai pačiam Jėzui, nes prisikėlęs Jėzus pažadėjo savo mokiniams: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20).

Koks didžiausias nusikaltimas bus stovinčiųjų kairėje? Didžiausias nusikaltimas stovinčiųjų kairėje – apsileidimas širdyje, nenoras pastebėti šalia esantį artimą, tingėjimas atsiliepti į jo poreikius. Būsime baudžiami ne pagal tai, kaip laikėmės įstatymų, bet už tai, kad, galėdami ką nors gero padaryti savo artimui, to nepadarėme. „Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda“ (Jok 4, 17).

Kaip suprasti: „amžinasis kentėjimas“ (Mt 25, 46)? Amžinasis kentėjimas Šventajame Rašte siejamas su amžina kančia ugninės sieros ežere (Apr 20, 10-15).

3. Kokie tarpusavio ryšiai pastebimi?

Pirmasis lygis – tiesioginė teksto aplinka.

Šioje Evangelijos ištraukoje yra kuriamas vaizdingas Paskutiniojo teismo įvaizdis. Pasakojama apie galimybę būti išgelbėtiems nuo amžinojo kentėjimo ir galimybę tapti Dievo Tėvo palaimintaisiais per mūsų santykį su Jėzaus mokiniais. Prieš šią Evangelijos ištrauką yra pateikiamas Jėzaus palyginimas apie talentus (Mt 25, 14-30). Po šios Evangelijos ištraukos yra aprašoma Jėzaus pranašystė apie būsimą Jo kančią (Mt 26, 1-2).

Antrasis lygis – paralelinės vietos.

Analogiško pasakojimo apie Paskutinįjį teismą sinoptinėse Evangelijose nėra. Tačiau jose yra pasakojama apie Žmogaus Sūnaus sugrįžimą debesyje su didžia galybe ir garbe susirinkti išrinktųjų (Mk 13, 24-27; Lk 21, 25-28).

Trečiasis lygis – Šventajame Rašte esantys panašūs (priešingi) tekstai.

Ši Evangelijos ištrauka turi nemažai sąsajų su kitomis Šventojo Rašto vietomis.

Paskutiniojo teismo įvaizdis yra aprašytas apaštalų raštuose (Apr 20, 10-15). „Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų?“ (1 Kor 6, 2-3). „Juk mums visiems teks stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne yra daręs – gera ar bloga“ (2 Kor 5, 10).

Viltį suteikiantys Viešpaties pažado žodžiai: „Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu... Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur jos debesų ir tamsybės dieną buvo išblaškytos... Ganysiu jas vešlioje ganykloje... Aš pats ganysiu savo kaimenę, aš pats ją ilsinsiu, – tai Viešpaties DIEVO žodis. Suieškosiu paklydusias, žūstančias grąžinsiu, aptvarstysiu sužeistas...“ (Ez 34, 11-23).

Koks svarbus yra mūsų visų santykis su Viešpaties išrinktaisiais ir gailestingumo darbai: „VIEŠPATS tikrai apgins savo tautą, pasigailės savo tarnų... atkeršys už savo tarnų kraują, išlies kerštą ant savo priešų, atlygins tiems, kurie Jo nekenčia, ir nuvalys savo tautos žemę“ (Įst 32, 36-43); „Kas tik užgauna jus, užgauna mano akies lėliukę“ (Zch 2, 12); „Kas yra dosnus vargšui, skolina VIEŠPAČIUI, – VIEŠPATS atmokės jam už jo gerą darbą!“ (Pat 19, 17).

4. Kas man patinka? Su kuo nenoriu sutikti?

Asmeninis Dievo žodžio supratimas:

• išgelbėti nuo amžinojo kentėjimo gali būti visų tikėjimų žmonės, net nepažystantys Jėzaus ar nieko apie Jį negirdėję. Visų žmonių išsigelbėjimo ir pakliuvimo į amžinąjį gyvenimą galimybė priklauso nuo jų santykio su Jėzaus mokiniais, nes visas pasaulis bus išgelbėtas tik per krikščionių Bažnyčią ir per gailestingumo darbus Jėzaus mokiniams.

5. Kaip aš galiu konkrečiai atsiliepti? Kaip mes (bendruomenė) galime konkrečiai atsiliepti?

Apsispęsti ir pasirinkti: tapti Jėzaus mokiniu ar ne.

Nešti Gerąją Naujieną apie amžinąjį gyvenimą kitiems mūsų bendruomenės nariams.

 

Užrašė Svajonė Lapiniauskienė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis - sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.