V Velykų sekmadienis (A)

2017-05-14 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Jn 14, 1–12

 

2017-05-14

Pagrindinė mintis Jn 14, 1: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys!“

 

2014-05-18

1. Kokia pagrindinė teksto mintis?

„Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14, 4).

2. Ko nesuprantu?

Kodėl Jėzus sakė savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta Jūsų širdys!“ (Jn 14,1)? Šie žodžiai – padrąsinimas mokinimas, kuriems teks išgyventi kraupius Jėzaus kančios ir mirties įvykius. Panašiai Mozė ragino savąją tautą: Nenusigąskite ir jų nebijokite! VIEŠPATS, jūsų Dievas, eina pirma jūsų... rodydamas jums kelią, kuriuo turėtumėte eiti“ (Įst 1, 29-33). „VIEŠPATS yra mano šviesa ir išgelbėjimas, ko turėčiau bijotis?“ – šlovindamas Dievą giedojo karalius Dovydas (Ps 27, 1). Tik begalinis pasitikėjimas Dievu gali suteikti drąsos sunkiose gyvenimo situacijose.

Kaip suprasti: „Tikite Dievą – tikėkite ir mane!“ (Jn 14,1)? Šioje Evangelijos ištraukoje yra labai daug kalbama apie Jėzaus vienybę su Jo Tėvu: „Aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje“ (Jn 14, 10 ir 11). Šie pasakymai glaudžiai siejasi su pirmomis Jono evangelijos eilutėmis, kuriose yra skelbiama, kad Jėzus – Dievo Žodis, buvęs pas Dievą, tapo Žmogumi – amžiams įsikūnijusiu Dievo Sūnumi, apreiškusiu žmonėms Tėvą (Jn 1, 1-14). Pats Jėzus ne kartą prisipažino, kad „Aš ir Tėvas esame viena“ (Jn 10, 30).

Kaip suprasti: „Mano Tėvo namuose daug buveinių“ (Jn 14, 2)? Danguje yra daug buveinių. Dievas „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (Tim 2, 4). „Tie, kurie paklūsta tiesos Dvasiai, jau eina išganymo keliu“ (KBK, 851). Nuodėmei pažeidus žmonių santykį su Dievu, Dievas visą laiką stengėsi išgelbėti visus žmones. „Kiekvienas, kuris bet kuriuo metu ir bet kurioje šalyje Jį gerbia ir teisingai elgiasi, patinka Dievui“ (Vatikano II Susirinkimas, Lumen gentium). Išganyti gali būti ne vien mūsų, bet ir kitų tikėjimų žmonės. Sprendimas priklauso tik nuo Dievo gailestingumo. „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16) – būtų išgelbėtas.

Kaip suprasti: „Einu jums vietos paruošti!“ (Jn 14, 2)? Šis pasakymas vėlgi primena Senojo Testamento žodžius: VIEŠPATS „eina jūsų kelionėje pirma jūsų, – išžvalgyti jums vietos, kur statyti palapines, – naktį ugnyje ir dieną debesyje“ (Įst 1, 33). Dievas niekada nepalieka savųjų – visada šalia: dieną ir naktį, visose gyvenimo akimirkose.

Ką pasakė Jėzus žodžiais: „vėl sugrįšiu“ (Jn 14, 3)? Šie žodžiai – nuoroda į paruziją – II Jėzaus atėjimą (1 Jn 2, 28). „Aš iškeliauju ir vėl sugrįšiu pas jus!“ (Jn 14, 28), – pažadėjo Jėzus. Mokiniams buvo labai sunku suprasti, kodėl jie turi išsiskirti su Jėzumi. Jėzus paaiškino, jog tai reikalinga, kad, Jam sugrįžus, „jūs būtumėte ten, kur ir aš“ (Jn 14, 3).

Kaip suprasti: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6)? Jėzus yra kelias, vedantis mus link Dievo. Pirmųjų krikščionių bendruomenė ir vadinosi „Kelio bendrija“. Jėzaus Kristaus sekėjai buvo „Kelio“ sekėjai (Apd 9, 2; 19, 9; 22, 4).

Kaip suprasti: „Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą“ (Jn 14, 7)? Apie Tėvo ir Jo, kaip savo Tėvo Sūnaus, panašumą Jėzus kalbėjo ne kartą (Jn 8, 19; 12, 45). Dievas ir įsikūnijo savo Sūnuje, kad žmonėms būtų lengviau pažinti Dievą, nes „Kristus yra Dievo atvaizdas“ (2 Kor 4, 2).

Kaip suprasti: „kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius“ (Jn 14, 12)? Jėzus barė mokinius, kad jie neturi tvirto tikėjimo (Mt 8, 10). Šventieji atliko didelius darbus ir net padarė stebuklų, nes veikė tik tvirto tikėjimo Jėzumi valia. Viešpats Jėzus sakė: „jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: „Persikelk iš čia į tenai“, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo“ (Mt 17, 20). Apie tvirto tikėjimo galią Viešpats Jėzus kalbėjo ne kartą (Mt 21, 21;Mk 11, 22-24; Lk 17, 6). Jeigu žmonės mano, kad šiais laikais Dievas nebedaro stebuklų, silpnas yra jų tikėjimas.

3. Kokie tarpusavio ryšiai pastebimi?

Pirmasis lygis – tiesioginė teksto aplinka.

Ši Evangelijos ištrauka – Jėzaus atsisveikinimo su savaisiais kalbos dalis. Prieš šią Evangelijos ištrauką aprašomas Jėzaus pokalbis su Simonu Petru. Pokalbio metu Petras pažadėjo atiduoti gyvybę už Jėzų, o Jėzus išpranašavo būsimą Petro išsigynimą, kad jis esąs Jėzaus mokinys (Jn 13, 37-38). Po šios Evangelijos ištraukos tęsiama Jėzaus atsisveikinimo kalba, dar labiau išryškinant tikėjimo Jėzumi reikšmę ir galybę (Jn 14, 13-14), ir Jėzaus pažadas atsiųsti Šventąją Dvasią (Jn 14, 16-17).

Antrasis lygis – paralelinės vietos.

Visiškai analogiško pasakojimo kitose Evangelijose nėra. Tačiau yra daug prasminiai panašių pasakojimų ar Jėzaus pasisakymų tekstų. Pvz., Žmogaus Sūnaus Jėzaus sugrįžimas su didžia galia ir šlove (Mt 24, 27; 25, 31; Mk 13, 24-33).

Trečiasis lygis – Šventajame Rašte esantys panašūs (priešingi) tekstai.

Žmogaus Sūnaus Jėzaus sugrįžimo klausimas buvo aptariamas ir apaštalų laiškuose. „Viešpats atėjimas arti“ (Jok 5, 7-8). „Ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais“ (1 Tes 3, 13).

4. Kas man patinka? Su kuo nenoriu sutikti?

Asmeninis Dievo žodžio supratimas:

• žavi Jono evangelijos poetiškas pasakojimo stilius;

• džiugu, kad Tėvo namuose yra daug buveinių;

• Jėzus padarė daug stebuklų, kad Jo mokiniai įtikėtų Dievą;

• Dievas savo tikslų įgyvendinimui dažnai pasirenka „kitokius“, kad sugėdintų „normaliuosius“.

5. Kaip aš galiu konkrečiai atsiliepti? Kaip mes (bendruomenė) galime konkrečiai atsiliepti?

Stengtis pažinti Jėzų, praleisti su Juo, kiek įmanoma, daugiau laiko.

Turimais talentais bei gebėjimais visokeriopai tobulinti ir gražinti savo Bažnyčios buveinę, kad tai būtų buveinė, kurioje yra Jėzus.

 

Užrašė Svajonė Lapiniauskienė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis - sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.