XXVI eilinis sekmadienis (A)

2017-10-01 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Mt 21, 23–32

 

2017-10-01

Pagrindinė mintis Mt 21, 29b: „Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti.“

 

2014-09-28

1. Kokia pagrindinė teksto mintis?

Jėzus klausia: „Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ ir atsako neišnaudojusiems savo pasirinkimo galimybės: „Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę“ (Mt 21, 31).

2. Ko nesuprantu?

Kur ir kam kalbėjo Jėzus? Jėzus kalbėjo karaliaus Erodo pastatytoje šventykloje Jeruzalėje (Biblijos enciklopedija, 126 psl.). Tikėtina, kad Jėzus kalbėjo šventoriuje ar šventyklą iš visų pusių supusioje dengtoje arkadoje arba portike (lot. „portikus“ – atviras prieangis su kolonomis). Jėzaus palyginimas apie du sūnus buvo skirtas aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams, kurie prisiartino prie Jėzaus, išgirdę kad Jis moko žmones.

Kodėl aukštieji kunigai ir tautos seniūnai priėjo prie Jėzaus? Aukštieji kunigai ir tautos seniūnai priklausė sinedrionui. Sinedrionas – aukščiausioji žydų tautos taryba ir religinių bylų teismas, kurį sudarė septyniasdešimt vienas narys iš aukštųjų kunigų, Rašto aiškintojų ir seniūnų (miestų ar kaimų vyresniųjų vadovų) (Naujojo Testamento sąvokų žodynas). Todėl aukštieji kunigai ir tautos seniūnai, jausdamiesi esą šventyklos valdžia, prisiartino prie Jėzaus, norėdami išsiaiškinti, kieno galia Jis moko žmones.

Kodėl šiame palyginime Jėzus panaudojo vynuogyno įvaizdį? Šventajame Rašte vynuogynas simbolizuoja Izraelio tautą: „Galybių VIEŠPATIES vynuogynas yra Izraelio namai“ (Iz 5, 7).

Kaip žydai suprato tėvo valios vykdymą? Žydai privalėjo gyventi pagal Dievo ant Sinajaus kalno Mozei duotus Įsakymus, iš kurių vienas: „Gerbk savo tėvą ir motiną“ (Iš 20, 12). Iš vaikų buvo reikalaujama pagarbos tėvams ir paklusnumo tėvų pamokymams: „Piktžodžiauja, kas savo tėvu nesirūpina, VIEŠPATĮ pykdo, kas savo motinai širdį užgauna“ (Sir 3, 1-16); „Mano vaike, laikykis savo tėvo įsakymo ir nepaniekink savo motinos mokymo“ (Pat 6, 20). Todėl šiame palyginime minimo pirmojo sūnaus nenoras vykdyti tėvo valios bei atviras to nenoro pareiškimas ir antrojo sūnaus nepaklusnumas piktino žydus.

Ką iš tiesų reiškia įvykdyti „tėvo valią“? Nei pirmasis, nei antrasis sūnus šiame pasakojime nebuvo tobuli, todėl abu sūnūs nesuteikė tėvui džiaugsmo. Tačiau tik tas, kuris galų gale pakluso, įvykdė tėvo valią. Šis Jėzaus palyginimas yra taikomas ir mums. Kuriai grupei priklausome? Kaip dažnai mes norime daryti gera, daug ką prižadame, bet tie pažadai ir lieka tik pažadais. O galbūt nieko neprižadame, priešinamės tėvo valiai, kol galiausiai paklūstame, jeigu dėl savo kvailo užsispyrimo ar tinginystės dar spėjame tai padaryti. Net pasipriešinus tėvo valiai, įmanoma po to ištarti: „Taip“. Tik reikia, kad žmogaus širdyje, mintyse ir darbuose įvyktų tikra metanoja – esminis savo gyvenimo tikslo pasikeitimas. Tėvo valią reikia vykdyti ne žodžiais, bet darbais. „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: „Viešpatie, Viešpatie!“‚ įeis į Dangaus Karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią” (Mt 7, 21).

Kodėl „muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę“? Muitininkai ir ištvirkėlės buvo žydų bendruomenės atstumtieji, nes tarnavo okupantų romėnų tikslams: muitininkai rinko jų valdžiai mokesčius, prostitutės aptarnaudavo romėnų kareivius. Muitininkai ir ištvirkėlės savo gyvenimu nevykdė Tėvo valios, bet, patikėję Jono Krikštytojo nešama žinia, atgailavo ir pakeitė savo gyvenimą. Jie iš tikrųjų atsivertė. Dievo gailestingumas ir atgaila panaikina praeities kaltes, tačiau ne ateities nuodėmes. Šiandien tu nusidėjėlis, rytoj – aš. Gelbsti ne pedantiškas Įsakymų laikymasis, bet Tikėjimas, Gailestingumas ir Meilė.

3. Kokie tarpusavio ryšiai pastebimi?

Pirmasis lygis – tiesioginė teksto aplinka.

Ši Evangelijos ištrauka – Jėzaus palyginimas apie du sūnus, iš kurių vienas neįvykdė tėvo valios, nors ir buvo pažadėjęs tai padaryti, o kitas, atvirai pasipriešinęs tėvo valiai, vėliau persigalvojo ir iš tiesų įvykdė tėvo valią. Prieš šią Evangelijos ištrauką yra aprašomas Jėzaus ir aukštųjų kunigų bei tautos seniūnų ginčas apie Jono Krikštytojo misijos prigimtį. Po šios Evangelijos ištraukos yra pateikiamas kitas Jėzaus palyginimas apie vynininkus žmogžudžius (Mt 21, 33–46).

Antrasis lygis – paralelinės vietos.

Kitose Švento Rašto vietose taip pat yra pateikiamai panašaus turinio Jėzaus palyginimai. Evangelistas Lukas aprašė Jėzaus palyginimą apie sūnaus palaidūno sugrįžimą (Lk 15, 11–32). Daugelyje Luko evangelijos vietų yra aprašomos situacijos apie muitininkų atsivertimą ir fariziejų bei Rašto aiškintojų nesupratingumą: „muitininkai pripažino Dievo teisingumą, krikštydamiesi Jono krikštu. Tik fariziejai ir Įstatymo mokytojai, nesiduodami jam krikštyti, atstūmė, ką Dievas jiems buvo sumanęs“ (Lk 7, 29–30); Jėzaus palyginimas apie per daug savimi pasitikinčio fariziejaus ir atgailaujančio muitininko maldas (Lk 18, 9–14); muitininko Zachiejaus pasiryžimas pusę savo turto išdalinti vargšams ir priimti į jo namus atėjusį Išganymą (Lk 19, 1–10). 

Trečiasis lygis – Šventajame Rašte esantys panašūs (priešingi) tekstai.

Ši Evangelijos ištrauka turi nemažai sąsajų su kitomis Šventojo Rašto vietomis. Pagarbos tėvui reikalavimas ne kartą buvo pateikiamas Senajame Testamente (Iš 20, 12; Kun 19, 3; Įst 5, 16; Pat 4, 1 ir 13, 1; Sir 3, 1–16). Naujajame Testamente (taip pat ir Mato evangelijoje), ypač Jėzaus pasisakymuose, yra akcentuojamas paklusnumas Dievo Tėvo valiai. „Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina (Mt 12, 50). „Tėve mūsų... teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mt 6, 9-10).

4. Kas man patinka? Su kuo nenoriu sutikti?

Asmeninis Dievo žodžio supratimas:

• Jėzus šiuo palyginimu sako, kad apsispręsti pasikeisti niekada nevėlu: iki paskutinio savo atodūsio tai gali padaryti;

• nuo mūsų pasirinkimo dabartyje priklauso mūsų gyvenimas amžinybėje;

• tačiau per ilgai delsti yra pavojinga. Gali būti per vėlu.

5. Kaip aš galiu konkrečiai atsiliepti? Kaip mes (bendruomenė) galime konkrečiai atsiliepti?

Paklausti savęs: ką aš blogai padariau, ką Jėzus mato manyje, kaip Jis mane vertina?

Neskubėti teisti, nes pirmasis įspūdis gali būti apgaulus.

Neskubėti teisti „Dievo atstumtųjų“, nes galbūt jiems bus dovanota didžiausia malonė.

 

Užrašė Svajonė Lapiniauskienė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis - sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.