Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje

2020-08-23 | Krekenavos bazilikos informacija
IMG 5305 6

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika – garsiausia Marijos šventovė Panevėžio vyskupijoje ir visoje Aukštaitijoje. Švč. Mergelė Marija kasmet sutraukia minias žmonių į Didžiuosius Žolinės atlaidus. Ne išimtis ir šie metai , mūsų parapijoje pažymėti bazilikos renovacija, o pasaulyje Covid-19 viruso pandemijos. Neturėdami galimybės melstis savo šventovėje, šiemet visas aštuonias dienas rinkomės atlaidams bazilikos aikštėje šalia gandrų apgyvendintos senosios, Maironio buvimą Krekenavoje menančios, klebonijos. Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje prasidėjo rugpjūčio 14 dieną ir tęsėsi iki 21 dienos. Visos aštuonerios atlaidų dienos buvo skirtos pažymėti Sakramentų dovanoms.

Pirmoji atlaidų diena, rugpjūčio 14-oji, prasidėjo vakaro Šv. Mišiomis, kurias aukojo atlaidų šeimininkas Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių metu vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunimui, kurie visus metus atsakingai ruošėsi šiam sakramentui. Šventosios Dvasios dovanos buvo gausios ir jaunimas džiūgavo jas gavęs!

IMG 5144 11

IMG 5012 5

Pagrindinės atlaidų dienos iškilmingas 12 val. šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Į Panevėžio vyskupo kvietimą melstis drauge prie stebuklingojo Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveikslo atsiliepė garbūs svečiai: Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, Seimo nariai, kiti žinomi politikos ir visuomenės veikėjai. Pagrindinėse šv. Mišiose giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko. Chorui talkino Šilagalio pučiamųjų orkestras „Sklepučini“, vadovaujamas Vilmanto Vapsvos. Bazilikos aikštė šiemet atlaiduose virto maldos po atviru dangumi vieta, kurioje išdygo ištisas palapinių miestelis. Laukėme tik gerų orų, bet buvome pasirengę ir blogesniems scenarijams. Vis tik Aukščiausiasis buvo maloningas ir orai mus lepino. Po iškilmingų šv. Mišių ir žolynų šventinimo bazilikos aikštėje vyko Krekenavos kultūros centro parūpintas operos solistų ir atlikėjų koncertas, šoko tarptautinės klasės sportinių šokių šokėjai, o koncertą pavadinimu „ O buvo taip..“ vedė maestro Vytautas Gerulaitis.

IMG 5371 10

IMG 5511 19

Visomis atlaidų dienomis atvykusius pasitiko Dievo tarnų Panevėžio vyskupijoje palapinė, Betliejaus seserų rankų gaminiai. Informaciniuose stenduose, įvairiuose spaudiniuose piligrimai galėjo susipažinti su kankinio kunigo Alfonso Lipniūno ir Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės biografijomis, beatifikacijos bylomis, įsigyti knygų. Jau įprasta, kad Žolinės atlaidų metu šalia bazilikos budėjo Nacionalinio kraujo centro palapinė, kurioje visi norintys ir galintys galėjo pasidalinti pačia brangiausia dovana savo artimui – meile per kraujo donorystę.  Vakare visi rinkosi į koncertą miestelio aikštėje.

IMG 5310 5

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje šiemet tęsėsi aštuonias dienas. Kiekvieną dieną melstasi įvairiomis intencijomis: Kunigystės sakramento dieną -už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo asmenis, Eucharistijos sakramento dieną - už tikybos mokytojus ir katechetus, Atgailos ir Susitaikymo sakramento dieną maldas skyrėme už įvairias marijines organizacijas, Ligonių patepimo sakramento dieną- už  „Caritas“ organizacijos darbuotojus ir visus ligonius ir juos gydančius bei slaugančius medikus ir artimuosius.

IMG 5853 5

Įsimintina diena atlaiduose buvo rugpjūčio 16-oji, sekmadienis, kuomet įprastai parapijiečiai, kaip bendruomenė renkasi švęsti Eucharistijos. Ši diena buvo skirta Santuokos sakramentui, tad šv. Mišiose vyko santuokinių pažadų atnaujinimo apeigos. Po Šv. Mišių koncertą mažiems ir dideliemsdovanojo Panevėžio vyskupijos šeimos centras, kurio dėka bazilikos aikštėje galėjome klausytis Vytauto V. Landsbergio dainų.

IMG 5816 27

IMG 5792 23

Paskutinę atlaidų dieną skyrėme Krikšto sakramentui. Krekenavon tądien rinkosi vyskupijos jaunimas, skautai ir ateitininkai, dalyvauti Eucharistijoje ir šlovinti Viešpatį giesme ir malda. Atlaidų pabaigoje vyskupas Linas ypatingai dėkojo savanoriams. Visą atlaidų aštuondienį veikė parapijos vaikų ir jaunimo grupės savanorių stovykla, už kurios veiklas buvo atsakinga studentė Rugilė Duliūtė. Dėka šių jaunuolių piligrimai galėjo pajusti rūpestį ir dėmesį, švarą maldos erdvėse, atliekant įvairius patarnavimus nukreipiant, parodant, paaiškinant. Vaikų ir jaunimo užimtumui parapijoje šiemet paramą stovyklai skyrė Panevėžio rajono savivaldybė. Esame dėkingi už jų paramą!

IMG 6540 18

Nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems prie Didžiųjų Žolinės atlaidų organizavimo ir jų pravedimo: Panevėžio vyskupui Linui, vyskupijos kurijai ir sielovados centrams, dekanams ir klebonams, kunigams, diakonams, klierikams, Krekenavos kultūros centrui, seniūnijai, parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybos nariams, personalui, Gyvojo Rožinio, Marijos legiono, Šventojo Rašto studijų, Caritas nariams, atlaidų stovyklos vadovams ir vaikams savanoriams, vargonininkui ir choristams, šeimininkėms, vainikų pynėjoms ir puošėjoms, mūsų rėmėjams ir partneriams – visiems, kurie stengėtės, kad ši dvasinė šventė vyktų kuo gražiau ir sklandžiau. Dievo palaima ir Motinos Marijos globa telydi Jus ir Jūsų gražius darbus!

Panevėžio vyskupas kviesdamas piligrimus į Žolinės atlaidus savo laiške rašė: „Švęsdami Dievo Motinos Marijos pagerbimo ir išaukštinimo danguje ir žemėje iškilmių aštuondienį, įsiklausykime į Jos žodžius „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5). Evangelijose, tai vieni iš nedaugelio Marijos ištartų žodžių. „Darykite, ką tik jis jums lieps“ – tai Marijos žodžiai, ištarti vestuvių tarnams ir mums visiems, kurie esame pašaukti ir stengiamės būti šio pasaulio šviesa ir druska. Ir Jėzus, per savo Bažnyčią ir Bažnyčioje daro. Jis skelbia žodį ir teikia mums savo meilės ir artumo sakramentus. Sakramentai yra neregimos Dievo meilės regimi ir juntami ženklai. Jeigu Dievas būtų pasitenkinęs tik dvasine tikrove, jis nebūtų tapęs žmogumi, prisiėmusiu mūsų žmogišką prigimtį ir žemišką gyvenimą. “

Dievo Motinos sukviesti Krekenavon į Didžiuosius Žolinės atlaidus, padrąsinti, palydėti, globojami ir užtariami tęskime savo kasdienybę ją pripildant iš neišsenkančio malonių šaltinio.

Aukštaitijos Globėja, Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versmę, melski už mus.

IMG 5953 11

Nuotraukos - Rugilės Duliūtės
Straipsnis - Krekenavos bazilikos informacija
< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.