Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijų sutiktuvės Ramygaloje

2015-10-07 | Audronė Palionienė, Mantas Masiokas
Ramygala 01

2015 m. spalio 4 d., rudenėjantį sekmadienį, Ramygaloje nuo ankstyvo ryto į neeilines pamaldas ir šv. Mykolo atlaidus kvietė bažnyčios varpas. Šią dieną Ramygalos parapijiečiai šventė šv. Mykolo arkangelo atlaidus ir pasitiko iš Amerikos pargabentas Garbingosios Dievo Tarnaitės motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijas (palaikus).

 

Iš Ramygalos parapijos, Gudelių kaimo, kilusi paprasta mergina Kazimiera Kaupaitė, Jungtinėse Amerikos Valstijose nuveikė didžius darbus: steigė mokyklas, gimnazijas, našlaičių prieglaudas, ligonines ir senelių namus, svetimoje žemėje darė viską, kad ten nuvykę tautiečiai galėtų išsaugoti savo lietuvybę ir katalikų tikėjimą. Patyrusi emigrantės dalią, pašventė visą savo gyvenimą Dievui ir artimui. Būdama Dievo malonės įrankiu žemėje, įsteigė lietuvišką Šv. Kazimiero seserų vienuoliją, kuri ir šiandien iš Čikagos ir Pažaislio spinduliuoja paprastu kuklumu ir tyliu pasiaukojimu. Ištikimai Dievui tarnavusi ir šventumo garse prieš 75 metus numirusi, šiomis dienomis sugrįžo į gimtą tėviškės žemę.

Gausiai dalyvaujant tikintiesiems, pagarbia procesija nuo parapijos salės, su žvakėmis rankose, lydint seserims kazimierietėms iš Pažaislio ir relikvijas į Lietuvą parvežusiam Krekenavos bazilikos rektoriui kun. dr. Gediminui Jankūnui, palaikai įgabenti į bažnyčią. Prie bažnyčios durų, išpuoštų ąžuolo vainikais, relikvijas pasitiko Ramygalos klebonas kan. Edmundas Rinkevičius, iš Ramygalos kilęs kunigas Julijonas Miškinis, Panevėžio vyskupijos protonotaras, prelatas Bronius Antanaitis, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas ir kunigas jubiliatas Albinas Pipiras. 

Prieš pagrindines šv. Mišias bažnyčios kriptoje atidengta ir pašventinta atminimo lenta su motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijomis.

Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo kun. Gediminas Jankūnas, kuris pamokslo metu vaizdžiai pasakojo apie iškilios ramygalietės nuveiktus darbus svetimoje šalyje, dvasinį palikimą ir tikėjimo pavyzdį mūsų gyvenimuose.  Kunigas sakė: relikvijos – tai iškalbingi tikėjimo ženklai, mums, gyviesiems, liudijantys žmogaus trapumą ir sykiu nemirtingumo viltį. Priešingai nei nūdienos visuomenė, Dievas visada renkasi tai, kas silpna, idant sutrikdytų galinguosius. Žvelgdami į savo brolių bei sesių relikvijas išpažįstame, kad Viešpats, davęs mums mirtingą kūną, pakeis jį kitu, nemirtingu ir garbingu kūnu. Todėl relikvijos visada bus mūsų bažnyčių altoriuose, ant kurio Kristus prisikelia per kiekvienas šventąsias Mišias. Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijos yra kilnaus gyvenimo pavyzdys mums, šiandien gyvenantiems pilname kasdieninių iššūkių pasaulyje. Šiandien yra naudinga ir madinga visur tūrėti pažįstamų, kurie galėtų padėti įvairias gyvenimo klausimais, tad ramygaliečiai drąsiai gali kreiptis ir į savo žemietę, Garbingąją Dievo Tarnaitę, dvasinio užtarimo, kurio tikime apsčiai sulauks.

Į iškilmes atvyko ir nemažai garbingų svečių: Lietuvos respublikos seimo nariai Rasa Juknevičienė ir Domas Petrulis, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, vicemeras Antanas Pocius, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, bendruomenių primininkai, seniūnaičiai.

Po šv. Mišių klebonas kan. Edmundas Rinkevičius perskaitė Čikagos arkivyskupijos raštą, kuriame patvirtinamas motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijų autentiškumas, dalis relikvijų perduotos Pažaislio seserims kazimierietėms, kurios gausiai dalyvavo iškilmėse. Kazimieriečių generalinė vyresnioji sesuo Lidija Šicaitė priėmusi relikvijas dėkojo už šią neįkainuojamą dovaną jų vienuolijai.

Po apeigų bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas pagal motinos Marijos Kazimieros mintį: „Tegul mūsų gyvenimas būna nugyventas Jame“, kurio metu Viešpatį giesmėmis šlovino solistė Judita Leitaitė ir vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė.

Po koncerto miesto aikštėje vyko jau tradicine tapusia Mykolinių bulvių blynų fiesta, į kurios linksmas veiklas buvo įtraukti ir atvykę svečiai. Nušvitę žmonės pasklido po išpuoštą šventorių ir miesto aikštę, kur grožėjosi Ramygalos gimnazijos pradinių klasių ir lopšelio-darželio „Gandriukas“ vaikų, tėvelių, mokytojų ir auklėtojų sukurtomis rudens gėrybių kompozicijomis-kilimais. Akį traukė ir įspūdingai išpuošta aikštė, kur šiaudinis arkliukas-ožiukas įsirėžęs tempia rudens gėrybių vežimaitį, kur skamba tranki liaudiška muzika, o nosį kutena čia pat kepamų bulvinių blynų kvapas. Na ir įsismarkavo rudeninė šventė: kas šoko, kas dainavo, kas bulvių skutimo rungtyje rungėsi.... Be darbo neliko ir svečiai – už blynų porciją turėjo užrašyti savo firminio bulvinio patiekalo receptą. Prijuostėmis papuošti jų rašyti išskubėjo seimo nariai Domas Petrulis ir Rasa Juknevičienė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir jo pavaduotojas Antanas Pocius, Ramygalos seniūnijos seniūnas Valdas Chirv. O šventės organizatoriai ir partneriai – visų Ramygaloje esančių įstaigų vadovai arba atstovai – gavo į rankas sviestamušę ir buvo įpareigoti darniai ją plakti, taip kaip darniai darbavosi rengdami Mykolinių šventę. Šmaikštuoliai renginio vedantieji Irena Živilienė ir Virginijus Kazlauskas, sviestamušę titulavo šios šventės simboliu: juk šiuo įrankiu palaida grietinė suplakama į auksinį, vientisą ir gardų sviesto gabalą, lygiai taip pat kaip šios šventės organizavimas ir įvykdymas suvienija visą miesto bendruomenę į vieną darnų būrį. Juk reikia daugybės produktų blynų kepimui ir pagardinimui, reikia kalno bulvių, jas nuskusti, tarkuoti, kepti, paduoti; reikia aikštę ir šventorių išpuošti; reikia meninę programą paruošti... Ir sukasi visi kaip ta grietinė sviestamušėje, kad vieni kitiems didelę, gražią, smagią ir sočią šventę padovanotų. Ir iš tiesų toje šventėje žydėjo šypsenos, liejosi puiki nuotaika, nes Motinos Marijos K. Kaupaitės žodžiais tariant: „Svarbu ne tai, kiek duodame, svarbu – kaip duodame“. O davėme kiekvienas, ką galėjome ir iš visos širdies...

Už koncertinę programą dėkojome Ramygalos lopšelio-darželio kolektyvui; Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio folkloro kolektyvui „Gegužraibė“ (vad. V. Stundžienė); Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių kolektyvui „Linas“ (vad. Z. Rimkuvienė); Ramygalos kultūros centro linijinių šokių grupei „Šokas“ (vad. L. Veršelienė). Ramygalos direktorei Loretai Kubiliūnienei sakėme „Ačiū“ už tai, kad sukosi, kaip voverėlė visus kampus prižiūrėdama, kad niekam nieko netrūktų ir kad to sviesto čia pat suplakto visi paragautų. Už blynų fiestą nuoširdi padėka Ramygalos seniūnijos seniūnaičiams į aikštę atvežusiems po kibirą skustų bulvių, Ramygalos-Garuckų bendruomenei, kurią sutelkė pirmininkė Rasa Marozienė, už uolų ir nuoširdų bendradarbiavimą Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijai ir vargonininkui Mantui Masiokui; už rudens gėrybių pilną vežimaitį – Salvinai Kievinienei, bei visiems geros valios žmonėms, atėjusiems, padėjusiems, maisto produktais ar darbu prisidėjusiems, ir ,žinoma, smagiai dalyvavusiems arba žiūrėjusiems.

„Kaip greitai viskas praeina, todėl rūpinkimės ir skubiai  veikime, nepalikdami nei vienos dienos nepažymėtos kokiu nors geru darbu.“  (Motina Marija K. Kaupaitė) 

Nuotraukos Gintaro Lukoševičiaus 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.