Parapijos skelbimai

2019-08-18 | Klebonas
Skelbimai

Padėka  

Nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems prie Didžiųjų Žolinės atlaidų organizavimo ir jų pravedimo: Panevėžio vyskupui Linui, kurijai, vyskupijos sielovados centrams, dekanams ir klebonams, kunigams, diakonams, klierikams, Krekenavos kultūros centrui, seniūnijai, parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybos nariams, personalui, Gyvojo Rožinio, Marijos legiono, Šventojo Rašto studijų, Carito nariams, atlaidų stovyklos vadovams ir vaikams savanoriams, vargonininkui ir choristams, šeimininkėms, vainikų pynėjoms ir puošėjoms, aukų rinkėjams ir šv. Mišių intencijų užrašinėtojoms, procesijos dalyviams, skaitovams, patarnautojams, talkininkams, mūsų rėmėjams ir partneriams – visiems, kurie stengėtės, kad ši dvasinė šventė vyktų kuo gražiau ir sklandžiau. Dievo palaima ir Motinos Marijos globa telydi Jus ir Jūsų gražius darbus!

Didžiųjų Žolinės atlaidų programa

Rugpjūčio 19 d., pirmadienis „SAVO SŪNUI MUS PAVESKI“

Meldžiamės už parapijų marijines maldos grupes, judėjimus ir piligrimus

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė

12 val. Šv. Mišios
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento

17 val. Dokumentinio filmo peržiūra bazilikoje
18 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 20 d., antradienis „SAVO SŪNUI MUS ATIDUOKI“

Meldžiamės Carito atkūrimo Lietuvoje 30-mečio proga, už darbuotojus, savanorius, jų veiklas ir piligrimus

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė

12 val. Padėkos Šv. Mišios
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento

16 val. Šv. Mišios Krekenavos globos namuose

 Klebonas išvykęs

Rugpjūčio 22- rugsėjo 6 dienomis klebonas Gediminas Jankūnas bus išvykęs į Jungtinės Amerikos Valstijas, kur lankysis įvairiuose lietuvių išeivių renginiuose, dalyvaus veiklose, skaitys pranešimus, lankys senus draugus. Jį pavaduos svečias kunigas, visais iškilusiais klausimais kviečiame kreiptis į parapijos raštinę darbo metu.

Palydėjome į amžinybę

Krekenavos parapijoje:

Skaistė Petrėnaitė, 5 m.

Nauji bažnyčios nariai

Krekenavos parapijoje:

Jokūbas Baronas

Justas Mykolas Kaminskas

Elzė Ona Mechoncevičiūtė

Ariana Izabelė Burneckaitė

Jorūnė Marija Zaleckytė

Liutauras Gabrielius Pranaitis

Priėmė Santuokos sakramentą

Krekenavos parapijoje:

Andrius Katavičius ir Justė Čereškevičiūtė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.