Pasauliečių pranciškonų konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“

2013-10-12 |

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kurias aukojo br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, OFS nacionalinis dvasinis asistentas; br. kun. Jurdanas Statkus OFM, OFS Panevėžio regioninės brolijos dvasinis asistentas ir kun. Gediminas Jankūnas OFS, Panevėžio regioninės brolijos magistras. Giedojo Truskavos Šv. Dvasios bažnyčios choras.

Pamoksle br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM priminė vakarykštę Evangeliją, kai Jėzus išvaro demonus, bet perspėja: jei žmogus, atsikratęs savo pagundų ir piktosios dvasios –Belzebubo, vien apie save tegalvoja, mano, kad viską gali savo jėgomis, maudosi puikybėje ir nemoka už tai padėkoti Dievui – tada piktoji dvasia vėl sugrįžta ir žmogų kankina labiau, nei prieš tai. Tik patys ištvermingieji, kurie meldžiasi, dalyvauja šv. Mišių aukoje ir nusimeta savo puikybės ragus- tik tie gali stoti Viešpaties akivaizdoje ir Viešpats jų išklauso bei padeda vėl keltis ir kilti. Pamokslininkas kvietė susirinkusios pasauliečius pranciškonus, kurių pasaulyje priskaičiuojama šimtais tūkstančių, prisiminti ne vien save, bet ir viso pasaulio reikalus ir rūpesčius: tai apimti savo maldomis ir mažinti blogį, kad išvengtume blogio atakų.

Penki žmonės iš naujai besiformuojančios Rokiškio brolijos davė pasauliečių pranciškonų įžadus: atnaujino krikšto pažadus ir pasišventė tarnauti Dievo Karalystei, pasižadėdami, priklausydami pasauliečių luomui, per visą savo gyvenimą gyventi Jėzaus Kristaus Evangelija Pasauliečių pranciškonų ordine, laikantis jo regulos. Br. kun. Jurdanas Statkus patvirtino naujų narių pasiryžimą, kiekvienam uždėjo pranciškonišką Tau kryželį. Po šv. Mišių Panevėžio Vyskupo Liongino Virbalo SJ sveikinimus susirinkusiems perdavė kun. Gediminas Jankūnas, sakydamas, jog ganytojas džiaugiasi, kad jo vyskupijoje yra pranciškoniškos dvasios palaikytojų. Ypatingai jam, naujam vyskupui jėzuitui pagal popiežiaus Pranciškaus – jėzuito – pavyzdį yra labai svarbu, kad šioje vyskupijoje yra, kas atliepia į popiežiaus Pranciškaus širdį ir mintį – kvietimą nesuprastėti, bet supaprastėti, kad Evangelijos Žodis galėtų paliesti žmonių širdis ir protus – tam reikia apsivalyti nuo bereikalingų papuošalų ir kitų dalykų, trukdančių Dievo Žodžiui persmelkti mūsų širdis.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.