„...Šį jausmą meile Gimtinei vadinam...“

2015-08-10 | Joana Dargužytė-Perednienė, buvusi Kurgulų kaimo gyventoja
Po šv. Mišių kartu su klebonu prie bazilikos

...Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas...
Maironis

Ne aukšti kalnai, ne sraunios upės lemia krašto grožį, o paprasti žmonės – kilniais darbais garsinantys savo tėviškę, prisimenantys saviškius, norintys susitikti, pasidžiaugti ir pasidalinti džiaugsmais, rūpesčiais, dainą padainuoti, širdį nuraminti...

2015 m. rugpjūčio 8 d. Kurgulų, Rūtakiemio, Mitriūnų bei Padvarninkų kaimų žmonės (Panevėžio r.), išsibarstę po Lietuvą, susirinko į kraštiečių šventę. Susirinko tie, kuriems teberūpi jų šaknys, gimtinės dabartis ir ateitis.

Kraštiečių susitikimas prasidėjo šventomis Mišiomis Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje, kur jas už gyvus ir mirusius minėtų kaimų žmones aukojo parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.

Po šv. Mišių, pagerbiant Maironio atminimą, klebonas pakvietė sugiedoti paties poeto parašytą giesmę ,,Marija, Marija“. Paskui visi susirinkome parapijos namuose. Klebonas palaimino ant stalų suneštus valgius, pasveikino susirinkusius į šventę-susitikimą, palinkėjo visiems stiprybės bei gerų emocijų...

Prie klebonijos, kur gyveno poetas

Krekenava ir jo kraštas didžiuojasi, kad čia gyveno ir kunigavo Jonas Mačiulis-Maironis. Todėl neatsitiktinai pasirinkome susitikimą Krekenavoje. Kaip rašė mokytojas Vincas Steponavičius: ,,Krekenava, Krekenava, čia Maironio dvasia gyva...“ Šiais metais sukanka 100 metų, kai 1915 m. atvyko į Krekenavą poetas, kunigas ir apsigyveno klebonijoje. Tad pirmoji susitikimo dalis buvo skirta Lietuvos mylėtojui, lietuvių kalbos puoselėtojui, poetui, kunigui, rektoriui Jonui Mačiuliui-Maironiui. Istorijos mokytoja, kraštotyrininkė Aldona Juozapaitienė trumpai papasakojo apie poeto Maironio kunigavimo metus Krekenavoje, pateikė vietinių gyventojų prisiminimus apie poetą. Kartu su Krekenavos moterimis padainavome poeto eilėmis sukurtas dainas...

Mokytojos Rimos Serdikevičienės paruoštas stendas jubiliejui atminti

Kraštiečių šventėje dalyvavo kraštietis rašytojas, mokantis girdėti širdimi, Mykolas Kručas, kilęs iš Mackonių kaimo. Jis pristatė knygą ,,Paliūnės sodžius“. Tai mėgėjiškas istorinis pasakojimas nuo žilos senovės iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, paremtas prisiminimais apie kaimą (sodžių). Autorius, norėdamas geriau parodyti senovės kaimo vaizdą, rašė ta šnekta, kur gimė, augo, tikėdamas, kad jaunoji karta, skaitydama knygą, brangins senovinį  protėvių palikimą... Ir pagaliau autorius pristatė dar dažais kvepiančią ketvirtąją knygą ,,Pavasario želmenys“ (2015 m.), kurioje yra pluštas šmaikščių satyros bruožų turinčių kūrinių, išjuokiančių mūsų gyvenimo negeroves.

Mykolas Kručas

Gerb. Mykolas ne tik skaitė savo kūrybą, bet dainavo grodamas kanklėmis, o kai brolėnas Leonas Kručas užgrojo akordeonu, linksmai sušoko ir valsą bei polką...

Jausmingas savos kūrybos eiles apie gimtinės ilgesį taip pat skaitė kraštietė Laima Zinytė-Kirsnienė.

Laimos eilės gimtinei

Ilgai netilo kalbos, sveikinimai. Susirinkusieji, pažvelgę į stende eksponuojamas įamžintas akimirkas nuotraukose, prisiminė ir praėjusių metų susitikimą buvusioje Bartašiūnų mokykloje...

Gražu, kad tokioje kraštiečių šventėje telpa visas žmogaus gyvenimas – nuostabus, nepakartojamas. Šis susitikimas dar labiau suartino žmones.

Susitikimo organizatoriai Bronius ir Jurgis

Kraštiečių šventė baigėsi, tačiau patirti įspūdžiai, emocijos dar ilgai nenuslūgs, o noras susitikti vėl ir vėl didės...

Iki kito susitikimo!

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.