Pamaldų tvarkaraštis

Šv. Mišios

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.

Atlaidų 15-omis mėn. dienomis:
Lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
Gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

Penktadieniais (nuo rugsėjo iki birželio mėn) 18 val. (su vaikais ir jaunimu)

Antrą mėnesio šeštadienį 12 val. šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius.

Pirmą mėnesio penktadienį 18 val. šv. Mišios aukotojų intencija į Švč. Jėzaus Širdį.

Pirmą mėnesio šeštadienį 12 val. šv. Mišios aukotojų intencija į Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos Širdį.

 

Švč. Sakramento adoracija

Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 20–21 val.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną 11–12 val. 

 

Šv. Mišios koplyčiose

Krekenavos slaugos ligoninėje – pirmąjį mėnesio antradienį 15 val.

Rodų koplyčioje – Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės (Škaplierinės) atlaidai liepos 16 d. (keliami į artimiausią šeštadienį), 16 val.

Žibartonių koplyčioje – Šv. Vincento Pauliečio atlaidai rugsėjo 27 d. (keliami į artimiausią šeštadienį), 16 val.

Kitu metu šv. Mišios aukojamos susitarus su klebonu.

 Ar galima nusipirkti Šventąsias Mišias?

Ne, negalima. Šventų Mišių negalima nei nusipirkti, nei užsipirkti, nei užprašyti. Galima tik paprašyti, kad tikinčiųjų bendruomenės švenčiamose kasdienėse ar sekmadienio šv. Mišiose būtų pasimelsta tam tikra intencija už gyvuosius ar už mirusius. Taip pat galima ir teisingumas reikalauja, kad kaip padėka bendruomenei ir kunigui, kuris meldžiasi ir aukoja šv. Mišių auką bendruomenės vardu, būtų atsidėkojama ar padėkojama.

Šventos Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias „užprašiusiam“ žmogui. Šventos Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Krekenavos parapijoje nuo seno buvo įsigaliojusi negera tradicija, kad Šventos Mišios yra klebono ir jas užprašiusių žmonių reikalas. Ypatingai tai išryškėdavo šeštadieniais, kuomet dažnai pagal žmonių užsakymą atskiroms šeimoms būdavo aukojamos metinių, mėnesio po mirties arba kita intencija (dažniausiai mirusiųjų) Mišios 10, 11, 12 valandomis bei 18 val. vakare. Tokiose Mišiose dalyvaujantys  dažnai labai negausiai  pasinaudoja išpažinties sakramentu ir priima Šventą Komuniją. Jeigu nebūtų vargonininkės ir zakristijono,  tokiose Mišiose kunigas dažniausiai negirdėtų jokių žmonėms priklausančių Mišių atsakų. Aš, asmeniškai aukodamas tokias Mišias, labai išgyvenu, nes susidaro įspūdis, kad teikiu kažkokias „magiškas“ paslaugas, kurios tikriausiai padeda mirusiesiems, bet lieka tolimos ir nesuprantamos gyviems artimiesiems. Reikia atminti ir tai, kad kiekvienas kunigas pagal bažnytinę teisę tik didelės išimties tvarka ir su vyskupo žinia gali aukoti vieną dieną antras ar trečias šventąsias Mišias.

Kasdien 18 val. aukojamos bendruomeninės šv. Mišios ir jeigu tą dieną reikia laidoti, tai kunigas gali atskiru laiku aukoti dar vienas laidotuvių  šv. Mišias. Pas mus tai būna 14 val.. Bet ir 14 val. laidotuvių Mišios nėra tik šeimos ar giminės nuosavybė. Tai laikas, kuomet visa tikinčiųjų bendruomenė pagal galimybes turėtų dalyvauti  šv. Mišiose, su malda palydėdami tikėjimo bendruomenės narį į amžinybę.

Krekenavos parapijoje ilgus metus buvo palaikoma ir kita Mišių „užprašymo“ tradicija, kuomet šv. Mišiose buvo meldžiamasi tik vieno žmogaus paprašyta intencija. Jokiu būdu nebuvo galima jungti dviejų ar daugiau intencijų vienose šv. Mišiose. Tai buvo daroma norint užtikrinti, kad šioje parapijoje tarnaujantys kunigai, kasdien aukodami šv. Mišias turėtų intenciją, už kurią galėtų pasiimti žmogaus paskirtą auką. Tai reiškia, kad kunigo pragyvenimo pajamos buvo tiesiogiai susijusios su aukojamų Mišių skaičiumi ir už jas gaunamų aukų dydžiu. Pagal bažnytinę teisę už antras ar trečias tą pačią dieną toje pačioje bažnyčioje aukotas Mišias kunigai aukos negauna, ji naudojama pagal kurijos nurodymus.

Šiandien susidariusi situacija, kuomet žmonių, prašančių tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti jų specialiomis intencijomis, ypač savaitgaliais, yra daugiau negu galimų aukoti Mišių skaičius. Žinoma, visada galima tokiems žmonėms pasiūlyti šv. Mišias, kurios dar neturi jokios intencijos, tačiau jos būtų po kelių savaičių ar net mėnesio nuo kreipimosi dienos. O juk Krekenavos bazilikoje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo kreipiasi žmonės ištikti ligos ar kitų gyvenimo sunkumų ir jie nenori ar negali laukti, o prašo čia esančią tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti kuo greičiau. Artimo meilė reikalauja, kad į tokį prašymą būtų atsiliepiama, nes, jeigu jį atmesime, žmogus važiuos į kitą bažnyčią ir paprašys pasimelsti jo intencija ten, kur tai bus atliekama greičiau.

Atsižvelgdamas į tokią situaciją, nuo šiol kviečiu visus parapijos kunigus, tikinčiuosius ir piligrimus būti supratingais ir sąmoningais tikinčiųjų bendruomenės nariais ir laikytis tvarkos, prašant pasimelsti jų specialia intencija Krekenavos bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.

Klebonas kun. Gediminas Jankūnas

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.