Stebuklingas Švč. Mergelės Marijos paveikslas

Krekenavos madona iki 1960 m.

Votai Krekenavos Marijai

Nuo pat XVII amžiaus pradžios į Krekenavą  maldininkus traukė malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas. Šis garsusis paveikslas, kuris nuolat maldininkų lankomas ir šiandien garsėja ypatinga pagarba ir dėngumu Mergelei Marijai.

Jau nuo Krekenavos miestelio pradžios, o ir pats vietovės pavadinimas kildinamas nuo Krokuvos pavadinimo, yra visoje Aukštaitijoje garsėjantis, stebuklingomis galiomis spinduliuojantis Švenčiausios Mergelės Marijos, Malonių Versmės, su Vaikeliu Jėzumi paveikslas. Padavimas sako, jog šis stebuklingasis paveikslas į Krekenavos apylinkes atgabentas pačiais pirmaisiais krikščionybės Lietuvoje laikais. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui, skelbusiam Evangeliją prie Nevėžio krantų, kad šis mokytų žmones mylėti Dievą ir Jo Motiną.

Alexander Fridrych rinkinyje „Historie cudownych obrazow“ teigiama, jog paveikslas buvęs nedidelėje koplytėlėje, o vėliau perkeltas į medinę Krekenavos bažnyčią. Taip prasidėjo Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijos tikinčiųjų piligrimystės prie nepaaiškinamais dalykais garsėjančio paveikslo.

Registruota daugybė maldų, prašymų, problemų išsprendimo, yra net kūno ar negalios pagijimų. Kad tai nepaprastas paveiklsas liudija daug padėkos ženklų – votų, yra jų net iš XVI amžiaus. Pirmieji votai datuojami beveik 500 metų senumo. Be to, spėjama, kad patys seniausi votai sulydyti, puošiant paveikslą brangmetalio rūbais. Kai XVIII a. pirmoje pusėje Krekenavos miestelio gaisre jį iš degančios bažnyčios išnešė senukas, paveikslas apsipynė naujomis legendomis. Nuo to laiko Krekenavos Mariją imta dar uoliau garbinti, o Dievo Motina atsakydavo gausiomis malonėmis. Paveiksle vaizduojama Švenčiausioji Mergelė su Vaikeliu Jėzumi ant rankų, jie abu papuošti sidabriniais drabužiais ir karūnomis su brangakmeniais. Giesmes, maldas, odes ir eiles rašė ir skyrė garsiausi Lietuvos dainiai: Maironis, Vaižgantas, J.Naujalis, P.Sližys.

1960 m. atliktuose tyrinėjimuose mokslininkai nustatė, kad paveikslas tikrai yra senas, nutapytas Italijos mokyklos stiliumi ir papuoštas sidabru bei brangakmeniais Vilniaus auksakalių pagamintais paveikslo rūbais. Nuo 2015 m. paveikslas buvo Vilniuje, Prano Gudyno restauravimo centre, kur nuostabios restauratorės Janinos Bilotienės širdimi ir rankomis nuimtos per ilgą laiką susikaupusios dulkės ir grąžinti tikrieji atspalviai bei bruožai.

Paruošė mokytojas Mantas Masiokas


ROŽINIS

Kasdien, kai nėra pridėtinių pamaldų, po Komunijos maldos prieš palaiminimą kalbamas vienas Šventojo Rožinio slėpinys.


ALTORIAUS APĖJIMAS KELIAIS

Nuo seno piligrimai, lankydami Krekenavos stebuklingosios Mergelės Marijos – Dievo Motinos paveikslą, esantį didžiajame altoriuje, apeina altorių keliais. Pasakojama, kad prieš II pasaulinį karą didysis altorius buvo pristumtas prie galinės sienos ir maldininkai eidavo kelias aplink bažnyčią. Karo metu to nebebuvo galima daryti. Tuometinis klebonas atitraukė didįjį altorių nuo galinės sienos, sudarydamas galimybę eiti aplink paveikslą bažnyčios viduje.

Malda Krekenavos Marijai

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, mūsų Guodėja ir Užtarėja, su daugybe besimeldžiančiųjų skubame pas Tave. Skubame tokie suvargę: ligų, skausmo, sunkumų, rūpesčių ir neteisybės prislėgti ir iškankinti.

O, Dievo Motina, duok mums tokią širdį kaip Tavo: tokią tyrą, tokią gražią, tokią nesuteptą, tokią tvirtą kentėjimuose; duok širdį pilną tvirto tikėjimo, nesulaužomos vilties, deginančios meilės ir tylaus nuolankumo. Tada galėsiu Jėzų taip mylėti, kaip Tu, Motina. Tada galėsiu visuose sunkumuose taip pat prie Jo glaustis.

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, kuri gydai žmonių kūno ir dvasios ligas, kuri trumpini skaistyklos kančias, – neleisk mums žūti kovoje ir priešo žabangose. Užtark mus pas savo Sūnų, kuris kantriai laukia visų pas Jį grįžtančiųjų. Padėk mums Jį permaldauti, Jo malonę įgyti ir pasiekti amžinąją dangaus karalystę.

Marijos Giesmė

Prie stebuklingojo Švč. M. Marijos paveikslo Krekenavos bažnyčioje,
Maironio redakcija

Mylimoji Karaliene, Motina Dangaus,
Neapleiski čia ant žemės vargstančio žmogaus!
Tu stebuklais įgarsėjus,
Viltį Tavimi padėjus,
Neapleisk manęs!

Ir neduoki, Motinėle, man pražūt gyvai!
Sugrąžink prie tikro Dievo klaidžiojant kreivai,
Kad nerūstinčiau Jo veido,
Kurs tiek kartų man atleido
Nuodėmių kaltes.

Taip esmi vargais suspaustas iš jaunų dienų!
Tie vargai – tai kietas jungas įpročių senų.
Gelbėk žmogų, nelaimingą
Savo globa stebuklinga,
Motina Dangaus!

Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai, ugnies stačiai;
Nuo perkūnijos trenkimo,
Nuo piktųjų užpuolimo
Apgini veikiai.

Kai prie tavo numylėto dangiško Sūnaus
Šauksiuos verkdamas per teismą veido malonaus,
Duok, kad Teismas Jo baisingas
Man išpultų maloningas
Valandoj mirties!

 

VOTO LIUDIJIMAS

Šį liudijimą papasakojo Henrikas Mataitis, gyvenantis Panevėžyje, Vilniaus g. 20. Surašė kun. Gediminas Blynas, Krekenavos vikaras.

Votas už gyvybės išgelbėjimą

Būdamas 2 metų amžiaus, aš visai jau merdėjau. Daktarams atsisakius, mano motina atėjo pėsčia į Krekenavą, apėjo keliais stebuklingąjį paveikslą. Kai grįžo namo, rado mane pagerėjusį ir pasveikusį. Atsidėkodama išliejo širdį iš 10 aukso rublių ir čia paaukojo tą votą.

Krekenava 1972-10-01

Krekenavos bazilikos votai

Krekenavos bazilikos votai prie Švč. M. Marijos su Kūdikiu, paveikslo Fotografas Tomas Stasevičius

 

 

PILIGRIMŲ PROGRAMOS

Iš anksto pranešus ir susitarus bazilikoje galima ne tik aplankyti stebuklingąjį Malonių Versmės paveikslą, bet ir su bazilikos gidu dalyvauti ekskursijoje po įvaires bazilikos erdves.

 

DĖL GRUPIŲ EKSKURSIJŲ KREIPKITĖS Į:

parapijos raštinę tel. 8 620 20989 arba vargonininką Mantą Masioką
tel. 8 625 30704