Parapijoje dirbę dvasininkai

 

Krekenavos Parapijos

ir bažnyčios valdytojai

 

 

Krekenavoje dirbę kunigai

(laikotarpis)

 

 

1419 m. pirmos bažnyčios fundatoriai (išlaikytojai)

Stanislovasir Aleksiejus Vizgirdavičiai (Vizgirdos)

(Wizgierd (Wizgird) Stanisław/Aleksei)

 

 

Misionierius Albertas (?) (1409)

Misionierius Šilingas (?)

 

Karmelitų vienuoliai

 

 

Kunigo(altarijos) išlaikytoja

Katerina Bundirienė su sūnumi Florijonu

 

 

Vienuolis Žukauskas (?)

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas

Jurgis Talaičiuis(Talatas)(Talaitis)

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas

Vaclovas Virbickis

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas

Merkelis Giedraitis

 

 

Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas

Vladislovas Baltramiejus Giedraitis SJ

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas

Antanas Erazmas Valavičius

 

 

Žemaičių kapitulos akridiakonas, vyskupo koadjutorius,

Dr. Juozapas Arnulfas Giedraitis

 

 

Žemaičių kapitulos akridiakonas, vyskupo koadjutorius

Ignotas Giedraitis

 

 

Žemaičių kapitulos akridiakonas, vyskupo koadjutorius

Simonas Giedraitis

 

 

Žemaičių kapitulos arkidiakonas

dr. Benediktas Smigelskis

 

 

 

Krekenavos klebonai ir kiti dvasininkai

(klebonavimo laikotarpis)

 

 

Prisiekęs  vikaras  (pirmasis of. klebonas) 

  JUOZAPAS MARGEVIČIUS

1855-1864

 

 

Vik. Antanas Mackevičius (1853–1855)

 

 

    Klebonas  JURGIS BARTAŠEVIČIUS

   1864 - 1886

 

 

Vik. Ignas Brazdžionis

Vik. (Vadaktų filijai) Jonas Bublevskis

 

 

Klebonas PRANCIŠKUS ŽUKAUSKAS 

      1886-1901

 

 

 

 

  

 

Klebonas  BOLESLOVAS BARONAS

           1901 – 1915

 

 

 

 

   

   

Klebonas  KAZIMIERAS KAZLAUSKAS

                                                                 1915 – 1923

 

Vik. Antanas Tvarijonavičius (1914-1918)    

Prelatas Juozas Mačiulis – Maironis 

 (1915–1918)

 

Alt. kunigas Cesevičius ( † 1923) 

 

/vėl paskirtas/

Klebonas BOLESLOVAS BARONAS

                                                               1923 – 1937 

 

 

Vik. Pranciškus Venckus (1926)

Vik. Vincentas Švagždys (1929-1931)

Vik. Kazimieras Mozūras (1931)

Vik. Jonas Mykolas Gasiūnas (1931 – 1933)

Vik. Jonas Nagulevičius (1933)

Vik. Antanas Mažeika (1934-1937)

Vik. Steponas Pelešynas (1936-1937)

 

Alt. Felicijonas Lialys (1928–1937)

 

 

Klebonas  GASPARAS SPUDAS  

                                                                  1938–1950

 

Vik. Lionginas Keršulis (1944 – 1945)

Vik. Antanas Vaškevičius (1945-1947)

 

Alt. kunigas g.kan. Boleslobas Baronas

              († 1941) palaidotas šventoriuje

Alt. kun. Dominikas Tuskenis (1940–1947)

Alt. Juozapas Savukaitis († 1949)

 

 

Klebonas ANTANAS  NAVICKAS (Navakas)

                                                          1950 – 1974

 

 

Vik. Povilas Svirskis (1950)

 

Vik. Petras Žiukelis (1952-1954)

Vik. Juozas Bagdonas (1954 1956)

Vik. Juozas Vaičionis (1956 – 1958)

Vik. Antanas Rameikis (1958)

Vik.Gediminas Ignas Blynas (1971-1973)

 

Koadjutorius /vik.

Bronius Antanaitis  (1958–1962)

 

Koadjutorius /vik.

Antanas Mikulėnas (1962)

 

Koadjutorius/vik. 

Kazimieras Dulksnys   (1962–1974)

 

Alt. Jonas Kazėnas (1950 – 1951)

       († 1951) palaidotas šventoriuje

Atl. Petras Žiukelis (1974-1976)

 

 

Klebonas  KAZIMIERAS DULKSNYS     

                                     (1974 – 1983)

 

 

Vik. Juozas Janulis (1973)

Vik. Robertas Pukenis (1979-1981)

 

 

Klebonas  PETRAS BUDRIŪNAS

(1983–2011)

 

 

Alt. Juozapas Mickevičius

               († 1985) palaidotas šventoriuje

Alt. Jonas Vaičiūnas (1985-1989)

 

Rez. Vincentas Stankevičius (2007-2011)

 

 

Klebonas – bazilikos  rektorius

   dr. GEDIMINAS JANKŪNAS

   (nuo 2011 )

 

 

Alt. kan. Petras Budriūnas

     († 2015) palaidotas šventoriuje