Šv. Jono Pauliaus II paveikslas

 

krekenavosb paveikslas jonas paulius

Popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslas. Fotografas Vytautas Kandrotas

2014 m. balandžio 27 d., Atvelykio sekmadienį, šoniniame altoriuje atidengtas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslas (dailininkė – Aušra Ratkevičienė).

Šv. Tėvas Jonas Paulius II ne kartą minėjo mums brangią Krekenavą:

1987 m. birželio 5 d. laiške Lietuvos vyskupams, švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų, rašė: „Švenčiausioji Mergelė, Gailestingumo Motina, ypač yra garbinama ir mylima Vilniaus Aušros Vartuose ir kitose Lietuvos šventovėse: Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Krekenavoje, Pivašiūnuose. Jau daug amžių, o taip pat ir šiandien, į šiuos tikėjimo ir maldingumo židinius keliauja maldininkai iš visų Lietuvos vyskupijų“...

1987 m. birželio 28 d. Jonas Paulius II Šv. Petro aikštėje susirinkusiai kelių dešimčių tūkstančių maldininkų miniai kalbėjo apie Lietuvos krikšto jubiliejų: „Pati žymiausia Marijos šventovė Lietuvoje be abejonės yra Vilniaus Aušros Vartai. Prisiminkime kitas Marijos šventoves Lietuvoje. Pirmiausia Šiluvą... Tarp gausiausiai lankomų Marijos šventovių reikia priskaityti Žemaičių Kalvariją, Krekenavą ir Pivašiūnus. Jau keli šimtmečiai maldininkai renkasi į šias maldos vietas“...

1999 m. rugsėjo 8 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė visuotinius atlaidus Krekenavos šventovei Žolinės aštuondieniui ir kiekvieno mėn. 15 d. (Prot. N. 115/99/1).

Jubiliejiniais 2000 metais gegužės 7 d. Romoje pamaldose prie Koliziejaus Šventasis Tėvas, skelbdamas XX amžiaus tikėjimo kankinius, iš 114 Lietuvos tikėjimo liudytojų, įrašytų į Bažnyčios kankinių knygą, prie jų priskyrė net 8 krekenaviečius, gynusius tikėjimą ir Bažnyčią.

 

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >