Šv. Jono Pauliaus II paveikslas


Popieziaus paveikslas

Popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslas.
Fotografas Vytautas Kandrotas

2014 m. balandžio 27 d., Atvelykio sekmadienį, šoniniame altoriuje atidengtas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslas (dailininkė – Aušra Ratkevičienė).

Šv. Tėvas Jonas Paulius II ne kartą minėjo mums brangią Krekenavą:

1987 m. birželio 5 d. laiške Lietuvos vyskupams, švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų, rašė: „Švenčiausioji Mergelė, Gailestingumo Motina, ypač yra garbinama ir mylima Vilniaus Aušros Vartuose ir kitose Lietuvos šventovėse: Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Krekenavoje, Pivašiūnuose. Jau daug amžių, o taip pat ir šiandien, į šiuos tikėjimo ir maldingumo židinius keliauja maldininkai iš visų Lietuvos vyskupijų“...

1987 m. birželio 28 d. Jonas Paulius II Šv. Petro aikštėje susirinkusiai kelių dešimčių tūkstančių maldininkų miniai kalbėjo apie Lietuvos krikšto jubiliejų: „Pati žymiausia Marijos šventovė Lietuvoje be abejonės yra Vilniaus Aušros Vartai. Prisiminkime kitas Marijos šventoves Lietuvoje. Pirmiausia Šiluvą... Tarp gausiausiai lankomų Marijos šventovių reikia priskaityti Žemaičių Kalvariją, Krekenavą ir Pivašiūnus. Jau keli šimtmečiai maldininkai renkasi į šias maldos vietas“...

1999 m. rugsėjo 8 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė visuotinius atlaidus Krekenavos šventovei Žolinės aštuondieniui ir kiekvieno mėn. 15 d. (Prot. N. 115/99/1).

Jubiliejiniais 2000 metais gegužės 7 d. Romoje pamaldose prie Koliziejaus Šventasis Tėvas, skelbdamas XX amžiaus tikėjimo kankinius, iš 114 Lietuvos tikėjimo liudytojų, įrašytų į Bažnyčios kankinių knygą, prie jų priskyrė net 8 krekenaviečius, gynusius tikėjimą ir Bažnyčią.

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas