Dvasininkai ir tarnautojai

Kun. dr. Gediminas JANKŪNAS

Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius

kun gediminas jankunas 170x235Esu panevėžietis. Gimiau 1978 m. lapkričio 23 d. Mano tėveliai a.a. Danutė (2020) ir Jonas Jankūnai. 1997 metais baigęs Panevėžio Vytauto  Žemkalnio gimnaziją (iki 10 klasės mokiausi Panevėžio IX  vidurinėje mokykloje), įstojau į tarpdiecezinę Kauno kunigų  seminariją bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą. Po poros metų vyskupas Juozapas Preikšas tolimesnėms studijoms išsiuntė į JAV Čikagos arkivyskupijos Mundelein seminariją - universitetą. 2003 m. pabaigus bakalauro ir magistro studijas rugpjūčio 23 d. vyskupo Jono Kaunecko įšventintas į kunigus Panevėžio katedroje. Po šventimų paskirtas Kupiškio Kristaus Dangun Žengimo parapijos vikaru ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro kapelionu. 2005 m. grįžau į Čikagą tolimesnėms teologijos studijoms, kurias baigiau įgydamas teologijos licenciato laipsnį. 2006 m. grįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, vėliau – Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos administratoriumi. 2009 m. vėl išvykau į Čikagą, kur 2010 m. apsigyniau teologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Įveikiant reliatyvizmo diktatūrą“. 2011 m. disertacijos pagrindu Alba House leidykla Niujorke išleido knygą „The Dictatorship of Relativism: Pope Benedict XVI‘s Response“. Sugrįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaru pastoracijai, taipogi pradėjau dėstyti Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1996 m. esu Pranciškonų pasauliečių ordino narys, taipogi priklausau Ateitininkų sąjūdžiui. Be parapijinių pareigų, bendradarbiauju Marijos radijuje, priklausau įvairioms bažnytinėms ir pasaulietinėms taryboms.

Į Krekenavą atvykau 2011 m. rugsėjo 15 d., kuomet buvau paskirtas parapijos klebonu ir naujai paskelbtos bazilikos rektoriumi. Kartu tapau ir Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko bei Upytės šv. Karolio Boromiejaus parapijų administratoriumi. Džiaugiuosi galėdamas darbuotis tokioje didingoje Panevėžio vyskupijos Marijos šventovėje ir kartu būti netoli nuo savo gimtojo miesto Panevėžio ir jame gyvenančių brangių žmonių.

 

Referentė/buhalterė – Sonata Česevičienė, mob. 8 620 20989. Referentės-buhalterės pareiginiai nuostatai >

Parapijos namų ir „Vilties“ salės administratorė – Akvelina Pogužinskienė, mob. 8 611 88035. Pareiginiai nuostatai >

Vargonininkai: Vargonininko pareiginiai nuostatai > 

Mantas Masiokas, mob. 8 625 30704, Virginija Kavaliauskienė, mob. 8 612 02315

Ūkvedys – Gediminas Kaspariūnas. mob. 8 688 91390 Ūkvedžio pareiginiai nuostatai >