Sakramentai ir patarnavimai

Parapijos katecheze rūpinasi klebonas kun. Gediminas Jankūnas 

Tikybos pamokas Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje veda mokytojai: Ilona Dauderienė ir Mantas Masiokas.

KRIKŠTAS 

Kūdikius ir mažus vaikus krikštijame, nes tęsiame tradiciją Dievo dovanomis aprūpinti savo šeimų narius, kad Viešpaties gyvybė ir tikėjimas padėtų bręstančiai asmenybei augti. Šeima įsipareigoja padėti krikščioniui augti, parodyti Dievo meilę per mylinčias rankas ir širdis, drauge melstis ir parodyti krikščioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori.

Vaikai nuo 7 metų amžiaus turi būti krikštijami tik pakankamai pasiruošę, išmokę svarbiausias katalikiškas maldas ir turėtų žinoti pagrindinius krikščioniško gyvenimo aspektus bei tikėjimo tiesas.

Suaugusieji patys turėtų kreiptis į kunigą ir po pokalbio įsijungti į suaugusiųjų katechumenato užsiėmimus.

Krikšto tėvams būtina žinoti
  •      Krikšto tėvai turi būti vyresni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus ir išklausę parapijinę Krikšto katechezę.
  •      Jei krikštatėviai vedę, turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.
  •      Krikštatėviai turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėjimo ugdymu.
  •      Jie turi stengtis dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius ir krikščioniškai gyventi.

Atgailos ir Eucaristijos sakramentai

Krekenavos bazilikos 2019/2020 mokslo metų pasiruošimo Pirmosios Šv. Komunijos ir Atgailos sakramentams grupė jau yra sudaryta – užsiėmimai vyksta parapijos namų Vilties salėje, pagal katechetų nustatytą tvarkaraštį. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir net priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos gyvenime.

2020/2021 m.m - GRUPĖ nebus formuojama. (tik 2021 m. spalį).

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentą privalo vienintelį kartą priimti kiekvienas jau pakrikštytas, 15 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas asmuo, kuris pats nieko neverčiamas tam apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir stengiasi aktyviai įsijungti į bendruomenės gyvenimą.

Kiekvieno pakrikštytojo įkrikščioninimas (įtraukimas į pilnavertį krikščionišką gyvenimą), turi būti vainikuotas Sutvirtinimo sakramento priėmimu. Krekenavos bazilikos 2019/2020 mokslo metų grupė jau sudaryta, užsiėmimai vyksta pagal katechetų sudarytą tvarkaraštį.

2020/2021 m.m. - grupė nebus formuojama. (tik 2021 m. spalį).

SANTUOKA 

 Dėl palnuojamos santuokos reikia kreiptis į parapijos raštinę - 5 mėn. prieš numatomą santuokos datą.