Grupės ir bendrijos

Šv. Rašto studijų grupelė

Vadovas – kun. Gediminas Jankūnas.

Renkasi kiekvieną trečiadienį 18 val. parapijos namuose.

Grupėje dalyvauja apie 20 žmonių, renkasi nuo 2013 m. rudens. Kartu skaito ateinančio sekmadienio Evangeliją ir aptaria pagal 5 klausimus:

  1. Kokia pagrindinė teksto mintis?
  2. Ko nesupratau?
  3. Kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Šv. Rašto vietomis?
  4. Kas man patinka ir su kuo nesutinku?
  5. Kaip aš galiu atsiliepti į išgirstus Šv. Rašto žodžius asmeniškai ir kaip į juos gali atsiliepti bendruomenė, kurioje esu?

Jaunimo grupė 

Globėjai  kun. Gediminas Jankūnas ir zakristijonas Algirdas Pogužinskas.

Jaunimo veiklų koordinatorė  Otilija Galvelytė

Vizija – parapijoje veikianti ateinančiam jaunimui atvira jaunimo grupė, kurios nariai savo veikla ir gyvenimu liudija Kristų. Misija – suburti ir dvasiškai ugdyti parapijos jaunimą, atvira širdimi priimant kiekvieną jaunuolį(-ę), esantį tikėjimo kelionėje link Kristaus, savo veiklomis ir tarnystėmis integruojant jaunus žmones į parapijos gyvenimą.

Bazilikos choras 

Vadovai – varg. Mantas Masiokas,mok. Virginija Kavaliauskienė, Rita Lapiniauskienė (motinystės atostogose).

Bazilikos choras  gieda pagrindinėse sekmadienio šv. Mišiose.

Bazilikos JAUNIMO choras – gieda kartą mėnesyje. 

Choras

Marijos legiono Krekenavos prezidiumas „Malonių versmė“

Prezidiumo pirmininkė – Aldona Juozapaitienė, mob. 8 616 05378.

Susirinkimai vyksta kiekvieną šeštadienį po Šv. Mišų.

Nariai stengiasi skleisti ir atgaivinti tikėjimą ir pasišventimą, su Marijos dvasia ir rūpestingumu tarnauti kiekvienam žmogui ir Kristui, nueiti pas kiekvieną, kuris laukia, kuriam reikia, kad ateitum, kuris tiesiog nedrįsta susieti savo gyvenimą su Dievu, ar atitrūko ir jaučiasi nepatogiai. Legioną sudaro 14 legionieriai. Nariai reguliariai dalyvauja savaitiniuose Prezidiumo susirinkimuose, atlieka pavestus darbus, meldžiasi, o bendroje maldoje lengviau ir aiškiau sprendžiamos iškilusios problemos, įvairūs klausimai. Vyskupijos Marijos Legionų Dvasios vadas – kun. Vitalis Kodis.

Gyvojo rožinio grupės

Kordinatorė – Ramutė Valikonienė, tel. 8 616 44307 

Krekenavos parapijoje veikia trys Gyvojo Rožinio grupės po 20 žmonių.

Caritas

Vadovė – Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035.

Nuo Lietuvos Caritas atsikūrimo 1989 m. parapijoje veikia Caritas savanorių grupelė, kuriai ilgus metus vadovavo Bronislava Varkulevičienė, o nuo 2011 m. – Akvelina Pogužinskienė. Šiuo metu Caritas sąraše yra 30  savanorių, kurie pagrinde padeda išdalinti Europos Sąjungos paramą – pagalbą skurstantiems, dalija drabužius, lanko ligonius, organizuoja adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir užsiima kitomis karitatyvinėmis veiklomis.

Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos skautų „Aušrinės“ draugovė

Vadovė – skautų „Aušrinės“ draugovės skautininkė ir Panevėžio rajono Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė, tel. 8 616 05313 

Tikslas – ugdyti kūrybiškumą ir emocijas, skatinti fizinį vystymąsi. Skautas yra gamtos mylėtojas. Tarnauja Dievui, Tėvynei ir artimui. Renkasi Krekenavos gimnazijos tikybos kabinete pirmadieniais 14 val., antradieniais 14.50 val. Skaičius – 2 grupės, apie 30 vaikų, amžius – nuo ketvirtokų iki vienuoliktokų.

Panevėžio rinktinės II Naujamiesčio šaulių kuopa

Kuopos vadas – Raimundas Serdikevičius, mob. 8 614 79931.

Panevėžio šaulių rinktinės štabas:
Respublikos g. 77, Panevėžyje (darbo laikas d.d. 8–17 val.)

Pagrindinė veikla – darbas su vaikais, karinės taktikos dalykų mokymas, sportas, dalyvavimas kultūros renginiuose. Kuopos vadovybę sudaro kuopos vadas ir kuopos valdyba. Valdybą sudaro 4 kuopos nariai: Janina Petkevičienė, Jonas Samuolis, Bronius Perevičius, Andrius Venskavičius.