Klebono Gedimino padėka pasibaigus didiesiems Žolinės atlaidams

2022-08-23 | Klebonas
RD 2228

Šių metų didžiųjų Žolinės atlaidų tema suplikacijos ištrauka: „Nuo maro, bado, ugnies ir karo, gelbėk mus, Viešpatie“ aktuali šių dienų pasaulinių aktualijų kontekste: karas Ukrainoje, pandemija, ekonominė situacija. Tad Žolinės metu meldėme Viešpaties mus saugoti, patyrėme bendrystę, paguodą, pastiprinimą ir žinoma Švč. Mergelės Marijos užtarimą. Ačiū Jums visiems už bendrą maldą! Dievo Motinos Marijos, savo ir mūsų vyskupo Lino vardu noriu visiems kuo nuoširdžiausiai padėkoti už labai palaimingai ir sėkmingai įvykusius 2022 m. Žolinės atlaidus Krekenavoje!

Pirmiausia AČIŪ Didžiųjų Žolinės atlaidų šeimininkui vyskupui Linui Vodopjanovui, visiems atvykusiems broliams kunigams, parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų nariams, kurie jau nebe vienerius metus iš anksto susitaria kas, kaip, kada ir kuo pagelbės.

Ačiū parapijos personalo nariams: Sonatai, Akvelinos pareigas laikinai perėmusiai Irenai Sakalauskienei, Brigitai, Rugilei, Mantui, Tomui, Gediminui, užtikrinusiems, kad mūsų parapijos kultūra atlaidų metu nesuprastėtų.

Ačiū vaikų ir savanorių stovyklai ir jos vadovei Rugilei Duliūtei, už kasdienę atlaidų švarą, tvarką tarp žmonių ir automobilių, patarnavimą prie altoriaus ir visur kur reikėjo jaunatviškos energijos ir laiko. Ačiū Akvelinai už užleistus namus Žolinės stovyklos savanoriams. Dėkojame Tikėjimo šviesos bendruomenės šeimai, Alvydui ir Jurgitai už įsitraukimą į atlaidų organizavimą, pagalbą stovyklai, Rusnei Feiferienei už kūrybinė edukaciją stovyklautojams. Dėkui Dominykui Černiauskui už rūpestį bazilikos suvenyrų prekyba ir ekskursijų vedimą bazilikoje.

Ačiū mūsų tradicinių vainikų pynėjoms, Irmai Rudienei ir jos komandai, kad tikrais Žolinės vainikais ir žolynų kompozicijomis papuošia Motinos Marijos šventę. Dėkui mūsų gėlininkei Vijolei Kasinskienei už gėlių kompozicijas, puošusias altorių.

Nuoširdi padėka klierikams Martynui, Dovydui, kad atlaiduose buvo organizuojama malda ir Švč. Sakramento adoracija.

Rūtai Adamkevičienei už suorganizuotus skaitinių skaitytojus, atnašų nešėjams, šv. Mišių patarnautojams, Ramutės Valikonienės kuruojamiems Rožinio kalbėtojams, naktinės adoracijos organizatoriams ir maldininkėms, sesėms kotrynietėms Vandutei ir Kristinai, kurio atsiliepė į kvietimą naktinei adoracijai, aukų rinkėjams, šv. Mišių užrašinėtojoms – visiems jums aukštaitiškas „ačiū.“

Noriu padėkoti ir vyskupui Linui, broliams kunigams išpažinčių tarnystėje, ypač mūsų kaimyninės parapijos klebonui Alfredui Puško. Atskirai reikia dėkoti vargonininkui Mantui už rūpestį iš kitur atvykusiais chorais ir jų tinkamą priėmimą, ekskursijas bazilikoje.

Dėkingi esame Virginijui Navalinskui už Lietuvos bažnyčių ir koplyčių fotografijų parodą bazilikos parodų erdvėje palėpėje. Ačiū vyskupijos kurijai, Marijos radijui ir jo savanoriams, Šeimos centro vadovei Jolantai Masiokienei, Katechetikos centrui, Caritui už įsitraukimą į atlaidų šventimą ir įvairiopą pagalbą.

Esame dėkingi ir visiems mūsų rėmėjams ir partneriams, ypač Upytės tradicinių amatų centrui ir vadovei Aušrai Sidorovienei, Krekenavos kultūros centrui ir vadovei Mirandai Vaitkevičienei, skautams ir jų vadovei Ilonai Dauderienei, Naujamiesčio šaulių kuopai ir jų vadui Raimondui Sirdikevičiui, seniūnijai ir seniūnui Vaidui Kaušakiui, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai už vertingą pagalbą atlaiduose. Ačiū maitintojams Albinui ir Audronei Kisieliams už bandeles chorams, Upytės zakristijonui Tomui už gardų plovą ir kitokią pagalbą, Upytės moterims savanorėms už pagalbą virtuvėje. Ačiū vietos prekybininkams, kad savo gėrybėmis atlaiduose dovanojo šventinę nuotaiką.

Dėkoju visiems paminėtiems ir nepaminėtiems, kurie malda, darbu ir auka prisidėjote, kad ir šie atlaidai visiems būtų dvasios ir kūno šventė. Dievas mato ir neliks skolingas savo gerumu ir malonėmis, o Motina Marija globa ir užtarimu.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas