Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-11-30 | Sonata Česevičienė
IMG 9540

Spalio mėnuo tradiciškai skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdama Dievo Motiną, Visuotinė Bažnyčia kvietė tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Mūsų parapijoje veikiančių Gyvojo Rožinio būrelių nariai uoliai ir gausiai kalbėjo Rožinį net tik namuose, bet ir laikinuose maldos namuose parapijoje. Šių metų spalis, popiežiaus Pranciškaus buvo paskelbtas Ypatinguoju misijų mėnesiu. Popiežius trokšta, kad tai taptų proga pagyvinti viso pasaulio Katalikų Bažnyčios misionierišką ir evangelizacinę dvasią. Tad šį mėnesį tikrai turėjome, kam skirti savo maldas įvairiomis visuotinėmis Bažnyčios intencijomis.

Įpusėjus auksiniam rudeniui kasmet minime Šv. Pranciškų Asyžietį, pasaulinės gyvūnijos globėją, ir tradiciškai kviečiame mūsų parapijiečius susirinkti gyvūnėlių palaiminimui. Šiemet spalio 4 dieną rinkomės prie savojo Šv. Pranciškaus kalnelio, kur išskirtinai susirinko tik amsintys keturkojai- kiekvienas su savo išskirtiniu charakteriu ir asmenybėmis. Itin daug draugiškumo tarp keturkojų nebuvo pastebėta, bet bendra nuotrauka atminčiai vis tik pavyko!

ŠvPranciškus2019_RD

ŠvPranciškus2019_RD

Tą pačią dieną nedrąsiai parapijon susirinko gausus jaunuolių, pasiryžusių ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, būrys pirmajam susitikimui. Kartu su klebonu Gediminu susitikime buvo aptarta pasirengimo sakramentui programa, susitarta dėl būsimų susitikimų, pasiūlyta įsitraukti į veiklas, vykstančias parapijoje.  Melskime, kad jaunimui nepritrūktų drąsos liudyti tikėjimą savo bendraamžiams.

Pirmąjį mėnesio penktadienį laikinuose maldos namuose buvo aukojamos pirmosios šiais mokslo metais šv. Mišios su vaikais ir jaunimu. Po bendros maldos prie arbatos puodelio prisiminti buvo Didieji Žolinės atlaidai, planuota šių metų veikla, nutarta susitikimus rengti ne reguliariai, bet pagal poreikį ir galimybes, kad juose galėtų dalyvauti ir mūsų studentės, turinčios kasmet vis didesnį užimtumą. Tikimės, kad prie penktadienio susitikimų prisijungs ir mažesnieji mūsų draugai, lankantys pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimus,  ir jaunuoliai, besirengiantys Sutvirtinimo sakramentui.

2019 10 05

2019 10 052

Spalio 5 dieną, šeštadienį,  Panevėžio Bendruomenių rūmuose vyko Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena „Pakrikštyti ir siunčiami“. Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, tad ir Atsinaujinimo dienoje buvo aktualu prisiminti savo, kaip krikščionio, misiją ir atpažinti, kur ir kokiai misijai esame siunčiami. Visą dieną vyko teminiai užsiėmimai atvykusiems, o vėliau šv. Mišiose buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Panevėžio  vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu su kitais dvasininkais koncelebravo ir mūsų parapijos klebonas Gediminas Jankūnas.

IMG 9054

IMG 9402

IMG 9450

Spalio 6 dieną, sekmadienį, į ypatingas šv. Mišias kvietė gretima Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija, kurioje mūsų laukė Vaižgantinės. Tądien minėjome šioje parapijoje klebonavusio Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines. Autentišką Vaižganto buvimą menančioje bažnyčioje, į kurią jis 1902-1905 m. caro valdžios buvo ištremtas už visuomeninę, lietuvių kalbai neleidusią pražūti veiklą, buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Klebonas dr. Gediminas Jankūnas, apsirengęs senos tradicijos bažnyčios liturginiais rūbais, iš sakyklos bylojo apie pirmtako klebono darbus ir kiekvieną iš mūsų kaip dovaną vienas kitam. Šv. Mišiose giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas Manto Masioko, bet didžiausia nuostaba buvo vėl išgirsti, po daugiau kaip 30 metų, prabilusius Vadaktėlių bažnyčios vargonus. Po šv. Mišių visų laukė susitikimas su istoriku Juozu Brazausku ir muziejininku Audriumi Daukša. Pirmose Vadaktėlių Vaižgantinėse dalyvavo Panevėžio rajono tarybos nariai Osvaldas Dirsė ir Juozas Mikšys. Karšta arbata ir sausainiais visus susirinkusius vaišino Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos skautų „Aušrinės“ draugovės skautės, vadovaujamos Ilonos Dauderienės.

2019 Vaizgantines 2

2019 Vaizgantines

Spalio 12 dieną klebonas Gediminas kartu su keliais parapijos jaunuoliais vyko į Šiaulius, kur dalyvavo konferencijoje Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Konferencijoje klebonas skaitė pranešimą, o jaunimui buvo puiki programa atstovauti parapijai ir išgirsti įdomių pranešimų apie gerus darbus Lietuvai.  Sekančią dieną mūsų parapijos rektorius Panevėžio  bendruomenių rūmuose Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatro spektaklyje „Baltakojė“ atlikęs muzikanto vaidmenį, pakvietė vaikus ir jaunimą susitikimui. Kol klebonas vaidino, pastarieji žaidė boulingą, o vėliau visi susirinko vakarienei kinų restorane.  Ši graži pasibuvimo tradicija leidžia visiems neprarasti tarpusavio ryšių ir stiprina bendrystę.

2019 10 13

Kasmėnesiniuose Švč. M. Marijos atlaiduose sulaukėme Panevėžio  vyskupo emerito Jono Kaunecko ir generalvikaro kunigo Eugenijaus Styros. Maldai rinkomės į laikinuosius maldos namus, o iš toliau atvykusius ir nežinančius apie pokyčius parapijoje, reikėjo nukreipti nuo  įprasto kelio , vedančio link bazilikos. Regis puikiai yra matomi vykstantys bazilikos renovacijos darbai, bet žmogui sunku išsukti iš įprasto kelio ir priimti pokyčius. Atlaidams pasibaigus klausėmės piligrimų įspūdžių ir džiaugėmės, kad jiems buvo jauku ir šilta mūsų parapijos namuose , kuriuose bendrai malda padėjo betarpiškas buvimas vienas šalia kito.

Spalio 20-ąją, Misijų sekmadienį, šv. Mišiose kalbėjome ypatingąją šio mėnesio maldą, taip tarsi vainikuodami šį ypatingąjį mėnesį. Tos dienos rinkliava buvo skirta įvairioms pasaulinėms misijoms paremti.

Spalio 26 dieną, neįprastu metu kiek ankstėliau rinkomės į šeštadienio šv. Mišias parapijos namuose. Tą dieną savo 100-ąjį įkūrimo jubiliejų šventė Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, kurios buvę ir esami mokytojai , darbuotojai ir mokiniai susirinko į šv. Mišias, kurios pradėjo šventinių renginių maratoną. Pasimeldę jubiliejinio renginio dalyviai skubėjo į gimnaziją, iš kurios šventine eisena visa bendruomenė susirinko Krekenavos kultūros centro salėje iškilmingam renginiui. Skambėjo daug sveikinimo žodžių, pasidalinta prisiminimais ir akimirkai sugrįžta į jaunystės dienas mokykliniame suole.

IMG 9540

IMG 9526

Paskutinį mėnesio trečiadienį, spalio 30-ąją, mokinių atostogų metu parapijos teritorijoje buvo pastebėta nemažai jaunimo,  „apsiginklavusio“ grėbliais. Nuo jų neatsiliko ir vyresnieji parapijiečiai, kaip mat kibę į rudeninę lapų grėbimo talką. Pasitelkta buvo ir sunkioji „artilerija“- lapus krauti ir išvežti sava technika atvyko ūkininkai Eugenijus ir Paulius Adamkevičiai. Užteko pusdienio, kad ši gausi komanda išvalytų teritoriją nuo rudeninių lapų, kad galėtume pasitikti Visų Šventųjų iškilmę švarioje aplinkoje.

2019 talka 2

2019 talka

Laikinieji maldos namai šį mėnesį sekmadieniais prisipildydavo vaikų ir jaunimo, vis daugiau parapijiečių ir piligrimų atranda naują erdvę maldai. Kviečiame piligrimus gausiau lankytis mūsų parapijoje ir patirti Švč. M. Marijos, Malonių versmės, prisilietimą. O prisimenant, jog spalis- Rožinio mėnuo, tiktų ištarti- be gimtosios nuodėmės pradėtoji Mergele Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas