„Vilties" salė

„Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties.“ (1 Tes 4, 13)

Naudojimosi parapijos namų  „Vilties“ sale tvarka:

Nuo 2014 metų spalio mėnesio Jūsų ir kitų rėmėjų dėka Krekenavos parapijos namuose pašventinta ir atidaryta „Vilties“ salė. Tame pačiame pastate esanti pagrindinė salė esant reikalui naudojama gedulingiems pietums. Visa tai daugeliu atvejų palengvino atsisveikinimą su mūsų brangiais mirusiaisiais ir jų palydėjimą į amžinybę. Po atidarymo, atsižvelgiant į patirtį, poreikius bei galimybes, nusistovėjo tam tikra tiek laidojimo, tiek naudojimosi salėmis tvarka, su kuria norime visus supažindinti.

 • Yra įprasta, kad mirties atveju mirusiojo artimieji pirmiausia kreipiasi į laidojimo paslaugų firmą ir tik tada į parapiją dėl šv. Mišių ir palydėjimo. Kadangi klebonas vienas aptarnauja tris parapijas bei turi kitų įsipareigojimų už parapijų ribų, ne kartą susiduriame su situacija, kuomet laidojimo firmos paskirtu laiku klebonas galimybės palydėti mirusiojo į kapines neturi. Todėl kviečiame mirties atveju pirmiausia kreiptis į parapijos raštinę (8 620 20989, ne darbo metu – 8 611 88035) ir tik po to derinti laidotuvių laiką su laidojimo firma.
 • Šv. Mišios laidotuvių atveju aukojamos 12 val. (išskyrus pirmadienius), po jų, paprastai apie 13 val., atliekamos atsisveikinimo apeigos ir palydima į kapines. Karstas (urna) į baziliką nenešamas ir lieka salėje. Raginame į šv. Mišias ateiti ne vėliau kaip 15–20 min. iki šv. Mišių, kad būtų galima atlikti išpažintį ir susikaupti maldai.
 • Pirmadieniais šv. Mišios neaukojamos, nelydima į kapines, yra galimybė tik pašarvoti.
 • Kapinėms esant už parapijos ribų ir klebonui neturint galimybės į jas lydėti, artimieji gali kreiptis į kitą kunigą (dažniausiai tos parapijos, į kurią lydima), kad pasitiktų, arba, klebonui salėje atlikus atsisveikinimo apeigas, karstą į kapines palydėti be kunigo.
 • Jei šarvojama parapijos ribose ne Krekenavoje, šv. Mišios vis tiek vyksta bazilikoje nustatyta tvarka, o išlydėjimui kunigas nuvežamas arba atvyksta į šarvojimo vietą. Pašarvojus mirusį Žibartoniuose ar Naujarodžiuose, yra galimybė šv. Mišias aukoti ten esančiose koplyčiose.
 • Jeigu mirusysis atvežamas laidoti iš kitur, šv. Mišios aukojamos toje parapijoje ar vietovėje, kur buvo pašarvotas. Mūsų parapijos klebonas gali, jeigu reikia, atlikti apeigas mūsų kapinėse. 
 • Aukos dydis už šv. Mišias ir palydėjimą parapijoje nėra nustatytas. Dera atsižvelgti į klebono, darbuotojų ir bazilikos išlaikymo poreikį bei savo galimybes. Dėl visko tartis ir auką palikti galima parapijos raštinėje jos darbo metu.
 • Parapijos namų ir kartu „Vilties“ salės administratorė – Akvelina Pogužinskienė (Bažnyčios g. 16; mob. 8 611 88035). Visais su salėmis susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į ją.
 • Nors atviros visiems, visos parapijos namų patalpos, įskaitant ir „Vilties“ salę, pirmiausia skirtos parapijos sielovados reikmėms (pavyzdžiui, Žolinės atlaidų metu), tad salės šarvojimui ir geduliniams pietums atviros ne visada. Taip pat gali būti, kad pašarvojus mirusį „Vilties“ salėje, didžiojoje tuo metu vyks parapijos veiklos.
 • Parapija neteikia duobės kasimo, katafalko, giesmininkų ir kitų panašių paslaugų. Visa tai atlieka laidojimo paslaugas teikiančios firmos.
 • Yra įprasta, kad mirusysis laikomas vieną arba dvi paras.
 • Vis dar gajus paprotys lankant mirusįjį nešti gėles, krepšelius ir vainikus. Nors tokiu būdu akivaizdžiai parodomas dėmesys mirusiajam ir jo artimiesiems, dažnai atsitinka ir taip, kad laidotuvių dieną nėra užtektinai žmonių visoms gėlėms ir vainikams nunešti į kapines. Norime priminti, kad gražiausia ir svarbiausia mūsų dėmesio mirusiajam išraiška yra malda laidotuvių šv. Mišiose, priimant Švenčiausiąjį Sakramentą, užprašant mėnesio, pusės metų ar metinių šv. Mišias. Kita galimybė – nedidele auka prisidėti prie laidotuvių išlaidų, perduodant ją mirusiojo artimiesiems.
 • Palaikų kremavimo atveju Bažnyčia ragina, kad atsisveikinimas su mirusiuoju vyktų prie jo kūno. Bažnyčia tiki mirusiųjų prisikėlimu su kūnu ir siela, todėl atsisveikinimo apeigos, nesant didelei būtinybei kad būtų kitaip, turi būti atliekamos prie kūno, o ne kremuoto kūno palaikų.
 • Šiuo metu parapija neturi galimybės pati organizuoti maitinimo laidotuvių, metinių ar kitomis progomis, tačiau leidžiama pasinaudoti parapijos sale pietums tokiu atveju, kai maistas yra užsakomas ir atvežamas su visais reikalingais indais ir įrankiais.
 • Atsižvelgdami į parapijos namų ir „Vilties“ salių eksploatacijos išlaidas pageidautume, kad naudojantis „Vilties“ sale (poilsio kambariu, el. šildymu / vėsinimu, krosnele, WC) parapijai būtų paliekama 50 Eur minimali auka parai, antrąją parą skaičiuojant valandinę 2 Eur/val. auką.  Naudojantis sale geduliniams pietums- 30 Eur minimali auka.

Tikimės, kad pateikta informacija padės išvengti didesnių nesusipratimų ir palengvins artimųjų rūpesčius laidotuvių metu.